SFS 2000:1297 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1563) om tobaksskatt / SFS 2000:1297 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
001297.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 19 och 41 §§ lagen (1994:1563)

om tobaksskatt skall ha följande lydelse.

19 §

2

När skattepliktiga varor importeras från tredje land av någon som inte

är upplagshavare enligt 10 § eller registrerad varumottagare enligt 13 §,
skall skatten betalas till Tullverket. Därvid gäller tullagen (2000:1281) och
9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

41 §

3

Om snus eller tuggtobak importeras från tredje land av någon annan

än den som är registrerad enligt 39 § skall skatten betalas till Tullverket.
Därvid gäller tullagen (2000:1281) och 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter.

I övrigt tillämpas 30�32, 34, 35 och 42 §§ även i fråga om snus och tugg-

tobak. Därvid skall vad som gäller om upplagshavare i stället avse den som
är registrerad enligt 39 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande för varor som dessförinnan anmälts eller borde ha anmälts till tull-
förfarandet övergång till fri omsättning.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71.

2

Senaste lydelse 1999:428.

3

Senaste lydelse 1999:428.

SFS 2000:1297

Utkom från trycket
den 15 december 2000

3

SFS 2000:1281�1324

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.