SFS 2009:1501 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1563) om tobaksskatt / SFS 2009:1501 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
091501.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 10 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1994:1563) om to-

baksskatt

3

dels att 15 och 28 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna före 18, 22 och 23 §§ ska utgå,
dels att 23 och 23 a §§ ska betecknas 28 a och 28 b §§,
dels att 1, 9, 9 a�9 c, 10, 11�14, 15 a, 16, 17, 19�21, 26, 27, 29, 30, 31 e,

32�34 och 40 §§, nya 28 a och nya 28 b §§ samt rubriken närmast före 13 §
ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas 22 nya paragrafer, 8 a�8 e, 15, 16 a�16 c,

18, 22, 22 a�22 f, 23, 23 a, 24, 25 och 28 §§, samt närmast före 8 a, 15, 18,
22, 23 a, 26, 27 och 28 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 §

4

Tobaksskatt ska betalas till staten enligt denna lag.

Skatt ska betalas för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak. För be-

skattningen gäller 1 a�34 §§.

Skatt ska betalas även för snus och tuggtobak som hänförs till nr 2403 i

Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av
den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemen-
samma tulltaxan. För beskattningen av snus och tuggtobak gäller 35�
40 a §§.

Med import avses att en tobaksvara förs in till Sverige från tredje land un-

der förutsättning att varan inte omfattas av sådant suspensivt tullförfarande
eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets direktiv
2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt
och om upphävande av direktiv 92/12/EEG

5. Med import avses även att va-

ran frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang. Med export avses
att en tobaksvara förs ut till tredje land från Sverige eller via ett annat EG-
land.

Med EG eller ett EG-land förstås de områden som tillhör Europeiska ge-

menskapens punktskatteområde. Med tredje land förstås länder och områden
utanför detta skatteområde.

1 Prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121.

2 Jfr rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för
punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9, 14.1.2009, s. 12,
Celex 32008L0118).

3 Senaste lydelse av 15 § 2002:419.

4 Senaste lydelse 2007:348.

5 EUT L 9, 14.1.2009, s. 12 (Celex 32008L0118).

SFS 2009:1501

Utkom från trycket
den 21 december 2009

background image

2

SFS 2009:1501

Uppskovsförfarandet

8 a §

I denna lag avses med

uppskovsförfarande: att skattskyldighetens inträde skjuts upp vid till-

verkning, bearbetning, förvaring eller flyttning inom EG av skattepliktiga to-
baksvaror,

släpps för konsumtion: att tobaksvaror
1. avviker från ett uppskovsförfarande,
2. innehas utanför ramen för ett uppskovsförfarande,
3. tillverkas utanför ramen för ett uppskovsförfarande, eller
4. importeras utan att omedelbart efter importen hänföras till ett upp-

skovsförfarande,

beskattade tobaksvaror: tobaksvaror som släppts för konsumtion i ett EG-

land och för vilka skattskyldighet för punktskatt därigenom inträtt i det lan-
det.

8 b §

Under uppskovsförfarande får skattepliktiga tobaksvaror flyttas en-

dast

1. från ett skatteupplag till
a) ett annat skatteupplag,
b) en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare i

ett annat EG-land,

c) en plats där de skattepliktiga varorna lämnar EG, eller
d) antingen
� en beskickning eller ett konsulat i ett annat EG-land, en medlem av den

diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat,
eller

� en internationell organisation med säte i ett annat EG-land, en medlems-

stats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller
uppdrag av en sådan organisation,

2. från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1, om

varorna avsänds av en registrerad avsändare.

Första stycket 1 d gäller endast i den omfattning frihet från tobaksskatt

gäller i det andra EG-landet.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller

platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första stycket
1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den
behöriga myndigheten av den mottagande upplagshavaren eller den registre-
rade varumottagaren.

8 c §

För flyttning under uppskovsförfarande krävs att de varor som flyttas

omfattas av

1. sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 22 b § eller av

sådant ersättningsdokument som avses i 23 a §, och

2. sådan säkerhet för skatten som avses i 11 § första och andra styckena

eller 15 §.

Kravet i första stycket 1 gäller inte flyttningar som sker enbart på svenskt

territorium och där varornas slutdestination är belägen på svenskt territo-
rium.

background image

3

SFS 2009:1501

8 d §

En flyttning under uppskovsförfarande avslutas när mottagaren tagit

emot varorna på en sådan destination som avses i 8 b §. Vid export avslutas
flyttningen när varorna lämnat EG.

8 e §

Tobaksvaror som flyttas enligt artiklarna 17�28 i rådets direktiv

2008/118/EG, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, omfattas av
bestämmelserna om flyttning under uppskovsförfarande i denna lag när va-
rorna befinner sig på svenskt territorium.

9 §

6

Skattskyldig är den som

1. i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 10 § hanterar tobaksvaror

enligt uppskovsförfarandet,

2. har godkänts som varumottagare enligt 13 eller 14 §,
3. har godkänts som registrerad avsändare enligt 15 §,
4. säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt

16 eller 16 b §,

5. tar emot beskattade tobaksvaror enligt 16 c §,
6. för in eller tar emot beskattade tobaksvaror från ett annat EG-land till

Sverige enligt 17 §,

7. i Sverige yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatte-

upplag,

8. använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som

var förutsättningen för skattefriheten, eller

9. i annat fall än som avses i 1�8, innehar skattepliktiga tobaksvaror utan-

för ett uppskovsförfarande utan att skatten för varorna har redovisats här.

Att varor används för annat än avsett ändamål ska i denna lag likställas

med att de går förlorade.

Första stycket 6 och 9 gäller inte den som för yrkesmässig försäljning om-

bord på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat EG-
land förvarar tobaksvaror, för de varor som inte är till försäljning på svenskt
territorium.

9 a §

7

Från skattskyldighet enligt 9 § första stycket 6 och 9 undantas varor

som förs in till Sverige

1. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge

återbetalning av skatten enligt 31 d §,

2. av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EG-land och

som själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för dennes
eller dennes familjs personliga bruk,

3. som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en

enskild person som flyttar till Sverige, om varorna är avsedda för dennes el-
ler dennes familjs personliga bruk,

4. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person

som har förvärvat varorna genom arv eller testamente, om varorna är av-
sedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

6 Senaste lydelse 2001:516.

7 Senaste lydelse 2004:231.

background image

4

SFS 2009:1501

5. som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en en-

skild person i ett annat EG-land till en enskild person i Sverige, om varorna
är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

Regler om beskattning i vissa fall av införsel enligt första stycket 2 finns i

lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror.

9 b §

8

Från skattskyldighet enligt 9 § första stycket 8 undantas varor som

förvärvats skattefritt enligt 31 e § och som förstörts genom oförutsedda hän-
delser eller force majeure.

9 c §

9

Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en gemenskapsvara eller om varan ska förtullas i

Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att be-
tala tullen om varan hade varit tullbelagd,

3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat
EG-land till följd av att ett sådant mellanstatligt enhetstillstånd som avses i
4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av till-
ståndet.

Med tullskuld och gemenskapsvara förstås detsamma som i rådets förord-

ning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullko-
dex för gemenskapen.

10 §

10

Som upplagshavare får godkännas den som i yrkesmässig verksam-

het i Sverige avser att

1. tillverka, bearbeta eller i större omfattning lagra skattepliktiga varor,
2. för yrkesmässig försäljning till näringsidkare ta emot skattepliktiga va-

ror som flyttats enligt uppskovsförfarande,

3. för försäljning till näringsidkare inom EG importera skattepliktiga va-

ror från tredje land, eller

4. bedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om export-

butiker.

För godkännande enligt första stycket krävs att den som ansöker om att bli

upplagshavare

1. är lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska för-

hållanden och omständigheterna i övrigt, och

2. disponerar över ett utrymme beläget i Sverige som kan godkännas som

skatteupplag.

Upplagshavares hantering av skattepliktiga tobaksvaror ska, för att om-

fattas av ett uppskovsförfarande, äga rum i godkänt skatteupplag.

Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som re-

gistrerad avsändare.

8

Senaste lydelse 2001:516.

9

Senaste lydelse 2004:119.

10 Senaste lydelse 2001:516.

background image

5

SFS 2009:1501

11 §

11

En upplagshavare som avser att flytta varor enligt 8 b § ska ställa sä-

kerhet för betalning av den skatt som kan påföras upplagshavaren i Sverige
eller ett annat EG-land vid flyttningen av varorna.

Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttning påbörjas och upp-

gå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de varor
som upplagshavaren flyttar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet
ska hänsyn endast tas till de dygn under ett år då flyttningar av tobaksvaror
sker enligt 8 b §. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas
i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EG-land får säkerhe-
ten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i
rätt tid.

Upplagshavare ska även ställa säkerhet för betalning av skatt för sådana

lagerbrister som avses i 20 § 1 c. Säkerheten ska uppgå till ett belopp som
motsvarar tio procent av skatten på de varor som upplagshavaren i medeltal
förvarar i skatteupplaget under ett år. Ställd säkerhet får tas i anspråk om på-
förd skatt inte betalas i rätt tid.

12 §

12

Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas

om

1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
2. ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller
3. upplagshavaren begär det.
Om ett godkännande av upplagshavare återkallas omfattar beslutet även

godkännandet av dennes skatteupplag och godkännandet som registrerad av-
sändare.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i be-

slutet.

Registrerad varumottagare

13 §

13

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas

enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EG-land, eller som yrkesmässigt
från tredje land importerar skattepliktiga varor, får godkännas som registre-
rad varumottagare. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli
godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till sina
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för be-

talning av skatten på de varor som tas emot. Säkerheten ska uppgå till ett be-
lopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på varorna.
Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna i 12 § första och tredje styckena om återkallelse tilläm-

pas även på registrerad varumottagare.

14 §

14

Den som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkes-

mässigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat
EG-land ska godkännas som tillfälligt registrerad varumottagare. God-

11 Senaste lydelse 2002:419.

12 Senaste lydelse 2001:516.

13 Senaste lydelse 2002:419.

14 Senaste lydelse 2002:419.

background image

6

SFS 2009:1501

kännandet ska i dessa fall begränsas till att gälla mottagande av varor vid
denna särskilt angivna flyttning.

Ett godkännande enligt första stycket ska ges när säkerhet ställts för skat-

ten på varorna. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan varorna flyttas
från det andra EG-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte be-
talas i rätt tid.

Bestämmelserna i 12 § första och tredje styckena om återkallelse tilläm-

pas även på tillfälligt registrerade varumottagare.

Registrerad avsändare

15 §

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända varor under ett

uppskovsförfarande, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel
79 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92, får godkännas som registrerad av-
sändare. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är
lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska för-
hållanden och omständigheterna i övrigt.

Bestämmelserna om ställande av säkerhet för skatten i 11 § första och an-

dra styckena och om återkallelse i 12 § första och tredje styckena tillämpas
även på registrerad avsändare.

15 a §

15

I fall som avses i 11 § tredje stycket och 13 § får Skatteverket

medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre be-
lopp än vad som följer av nämnda bestämmelser, om det finns skäl till detta
med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra sär-
skilda omständigheter.

16 §

16

Om någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet

förvärvar beskattade tobaksvaror och varorna transporteras hit från ett annat
EG-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning (distans-
försäljning
), är säljaren skattskyldig.

Säljaren ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på de

varor som sänds från det andra EG-landet. Säkerheten ska uppgå till ett be-
lopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på varorna.
Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna i första och andra styckena samt i 16 b § omfattar även

sådana överföringar av tobaksvaror som sker utan vinstsyfte och som inte ut-
gör gåvoförsändelser.

16 a §

Vid distansförsäljning enligt 16 § ska säljaren företrädas av en re-

presentant som är etablerad i Sverige. Representanten ska vara godkänd av
Skatteverket. Sådant godkännande får ges när säljaren ställt säkerhet för
skatten. Representanten ska enligt fullmakt av säljaren som ombud för denne
svara för redovisningen av tobaksskatt och i övrigt företräda säljaren i frågor
som gäller skatt enligt denna lag. Underlag för kontroll av skatte-
redovisningen ska finnas tillgängligt hos representanten.

15 Senaste lydelse 2001:521.

16 Senaste lydelse 2002:888.

background image

7

SFS 2009:1501

Bestämmelserna om återkallelse i 12 § första stycket 1 och 3 och tredje

stycket tillämpas även på representant som avses i första stycket.

16 b §

Den som endast vid ett enstaka tillfälle säljer tobaksvaror till någon

i Sverige genom distansförsäljning ska, i stället för vad som anges i 16 och
16 a §§, innan varorna avsänds från det andra EG-landet anmäla sig till Skat-
teverket och ställa säkerhet för skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i
anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

16 c §

Den som tar emot tobaksvaror som avsänts till Sverige enligt 16 el-

ler 16 b § ska vara skattskyldig i stället för säljaren, om säljaren inte ställt sä-
kerhet för skatten i Sverige.

17 §

17

Den som för in eller tar emot beskattade varor på annat sätt än ge-

nom distansförsäljning ska, innan varorna flyttas från det andra EG-landet,
anmäla varorna till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten
på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Första stycket gäller inte de fall som är undantagna från skattskyldighet

enligt 9 a §.

Undantag från skatteplikt

18 §

18

Tobaksskatt ska inte betalas för tobaksvaror som under ett upp-

skovsförfarande

1. blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade och däri-

genom blivit oanvändbara som punktskattepliktiga varor på grund av

a) varornas beskaffenhet,
b) oförutsedda händelser eller force majeure, eller
2. förstörts under tillsyn av Skatteverket.
Den som gör gällande att tobaksvarorna fullständigt förstörts eller oåter-

kalleligen gått förlorade, ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skat-
teverket om förstörelsen eller förlusten

1. har skett i Sverige, eller
2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.
Första och andra styckena gäller även beskattade tobaksvaror under flytt-

ning från ett annat EG-land till mottagare i Sverige

1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 9 § första

stycket 6 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 17 § eller i 10 kap.
32 a § tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483), eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet

för skatten enligt 16 eller 16 b § eller mottagare som avses i 16 c § fullgjort
deklarationsskyldigheten enligt 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetal-
ningslagen.

19 §

19

När skattepliktiga varor importeras av någon som inte är upp-

lagshavare enligt 10 §, registrerad varumottagare enligt 13 § eller registrerad
avsändare enligt 15 §, ska skatten betalas till Tullverket.

17 Senaste lydelse 2002:419.

18 Tidigare 18 § upphävd genom 2002:419.

19 Senaste lydelse 2002:419.

background image

8

SFS 2009:1501

20 §

20

Skattskyldigheten inträder för

1. upplagshavare som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 1 när
a) skattepliktiga varor tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 8 b

och 8 c §§,

b) skattepliktiga varor tas emot på en direkt leveransplats,
c) skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister upp-

kommer, eller

d) godkännandet av skatteupplaget återkallas,
2. registrerad avsändare som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 3, när

skattepliktiga varor flyttas från en importplats på annat sätt än enligt 8 b och
8 c §§,

3. varumottagare som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 2, vid motta-

gandet av skattepliktiga varor,

4. säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skattskyldig enligt

9 § första stycket 4 respektive 5, när de skattepliktiga varorna förs in till Sve-
rige,

5. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 6, när de skattepliktiga

varorna förs in till Sverige,

6. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 7, när varorna till-

verkas,

7. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 8, när varorna används

för annat än avsett ändamål,

8. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 9, när varorna kom att

innehas utanför ett uppskovsförfarande, och

9. den som är skattskyldig enligt 9 c § och som enligt 19 § ska betala skat-

ten till Tullverket, vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullag-
stiftningen inträder eller skulle ha inträtt om det funnits skyldighet att betala
tull. I fall som avses i 9 c § första stycket 3 inträder skattskyldigheten vid
den tidpunkt då skyldighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det
andra EG-landet.

21 §

21

Från skattskyldighet för upplagshavare enligt 20 § 1 undantas varor

som

1. har återanvänts vid tillverkning, eller
2. uteslutande använts för provning av varornas kvalitet i skatteupplaget.

Dokumenthantering vid varuflyttningar enligt
uppskovsförfarandet

Det datoriserade systemet

22 §

22

I det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets

och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av
uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor

23 (det

datoriserade systemet), ska följande dokument och uppgifter hanteras:

1. elektroniska administrativa dokument enligt 22 b § första stycket,

20 Senaste lydelse 2004:119.

21 Senaste lydelse 2001:516.

22 Tidigare 22 § upphävd genom 2002:419.

23 EUT L 162, 1.7.2003, s. 5 (Celex 32003D1152).

background image

9

SFS 2009:1501

2. administrativa referenskoder enligt 22 b § andra stycket,
3. uppgifter om ändrad destination enligt 22 d §,
4. mottagningsrapporter enligt 22 f § första stycket, och
5. exportrapporter enligt 22 f § andra stycket.
Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet

finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets be-
skattningsverksamhet.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i

23 a och 24 §§.

Bestämmelserna i 22 b�22 e och 23 a §§ om avsändande av varor gäller

upplagshavare och registrerade avsändare.

När en flyttning under uppskovsförfarande sker enbart på svenskt territo-

rium och varornas slutdestination är belägen på svenskt territorium gäller
inte bestämmelserna i 22 b�25 §§.

22 a §

Den som upprättar elektroniskt administrativt dokument, mot-

tagningsrapport eller exportrapport via det datoriserade systemet, ska kunna
verifieras genom ett tekniskt förfarande.

Uppgifter som lämnats för en juridisk person i det datoriserade systemet

ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att uppgifts-
lämnaren saknat behörighet att företräda den juridiska personen.

22 b §

Innan en sådan flyttning av varor som avses i 8 b § påbörjas, ska av-

sändaren via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt administrativt
dokument till Skatteverket. Avsändaren får återkalla dokumentet innan flytt-
ningen av varorna påbörjats.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av det elektroniska admini-

strativa dokumentet. �r uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket
tilldela det en administrativ referenskod och meddela koden till avsändaren.
�r uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska Skatteverket utan dröjsmål un-
derrätta avsändaren om det.

22 c §

Avsändaren ska lämna den person som medför varorna ett doku-

ment som innehåller den administrativa referenskod som avses i 22 b § an-
dra stycket. Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet
under hela varuflyttningen.

22 d §

Den som avsänt varor under ett uppskovsförfarande får via det da-

toriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya destinationen
måste vara en sådan destination som avses i 8 b § första stycket 1 a, b eller c,
eller en direkt leveransplats.

22 e §

Vid flyttning av varor till mottagare som avses i 8 b § första stycket

1 d, ska varorna åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för varorna i
det andra EG-landet.

22 f § Den som på en sådan destination som avses i 8 b § tar emot varor
som flyttats under ett uppskovsförfarande, ska utan dröjsmål och senast
inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en
rapport till Skatteverket om att varorna tagits emot (mottagningsrapport).

background image

10

SFS 2009:1501

Vid flyttning enligt 8 b § första stycket 1 c som avslutas med att varorna

exporteras, ska Tullverket via det datoriserade systemet lämna en rapport om
att varorna lämnat EG (exportrapport).

23 §

Mottagningsrapport och exportrapport utgör bevis på att flyttningen

avslutats på en sådan destination som avses i 8 b §.

Om det av andra skäl än de som anges i 24 § inte är möjligt för den som

tar emot varor att lämna en mottagningsrapport via det datoriserade syste-
met, får det på annat sätt visas för Skatteverket att varorna nått den angivna
destinationen (alternativt bevis).

När Skatteverket erhållit ett tillfredsställande alternativt bevis, ska verket

intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket ska informera den behöriga
myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset och om att
flyttningen avslutats.

Andra och tredje styckena gäller i tillämpliga delar när en exportrapport

inte kan utfärdas via det datoriserade systemet. I sådant fall är det Tullverket
som ska intyga att flyttningen avslutats.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EG-land tagit emot

ett alternativt bevis som intygats på sådant sätt som avses i tredje stycket,
ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

Reservsystemet

23 a §

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får en varu-

flyttning under uppskovsförfarande påbörjas om

1. varorna åtföljs av ett pappersdokument som innehåller samma uppgifter

som det elektroniska administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det
kunnat upprättas (ersättningsdokument), och

2. avsändaren genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet in-

formerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas.

Om avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldigheten på det

sätt som föreskrivs i första stycket 2, får Skatteverket informeras på annat
sätt innan flyttningen påbörjas. En kopia av ersättningsdokumentet ska där-
efter lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flyttningen på-
börjats.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får avsändaren på annat

sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av destinationen som avses
i 22 d §. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen änd-
ras.

24 §

24

Om mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som

anges i 22 f § för att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska motta-
garen i stället rapportera att varorna tagits emot genom att lämna in ett pap-
persdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter
som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den kunnat upprättas och
ett intygande om att flyttningen avslutats.

24 Tidigare 24 § upphävd genom 1999:428.

background image

11

SFS 2009:1501

Första stycket gäller även när den som tar emot varorna, på grund av att

det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt, inte fått ett elektro-
niskt administrativt dokument avseende den aktuella varuflyttningen.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte

kan lämnas. I dessa fall är det Tullverket som ska upprätta rapporten.

25 §

25

När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande doku-

ment och uppgifter snarast lämnas i systemet:

1. Den som avsänt varor enligt 8 b § ska lämna ett elektroniskt administra-

tivt dokument.

2. Den som ändrat flyttningens destination enligt 22 d § ska lämna upp-

gifter om denna åtgärd.

3. Den som tagit emot varor som flyttats enligt 8 b § ska lämna en mot-

tagningsrapport.

4. Den behöriga myndigheten ska lämna en exportrapport.
Mottagnings- eller exportrapport ska dock inte lämnas via det datoriserade

systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella
varuflyttningen tagits emot via systemet.

Till dess det elektroniska administrativa dokumentet kontrollerats och till-

delats en administrativ referenskod enligt 22 b § andra stycket anses flytt-
ningen äga rum under ett uppskovsförfarande med stöd av ersättnings-
dokumentet.

Flyttning av beskattade tobaksvaror

26 §

26

Den som ansvarar för en flyttning av beskattade tobaksvaror ska

upprätta ett förenklat ledsagardokument när varorna flyttas till

1. ett annat EG-land under sådana förhållanden att skattskyldighet inträder

i det andra landet, eller

2. en svensk ort via ett annat EG-land.
Förenklat ledsagardokument som avses i första stycket ska åtfölja varorna

under flyttningen i enlighet med vad regeringen föreskriver. Sådant ledsagar-
dokument krävs dock inte

1. vid distansförsäljning av beskattade tobaksvaror som sänds från Sve-

rige, eller

2. för beskattade tobaksvaror som för yrkesmässig försäljning ombord

förvaras på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat
EG-land, om varorna inte är till försäljning när fartyget eller luftfartyget be-
finner sig på ett annat EG-lands territorium.

Förfarandet med ett förenklat ledsagardokument enligt första stycket 2 får

ersättas av andra förenklade förfaranden.

Beskattning vid oegentligheter

27 §

27

Om varor, som flyttas under ett uppskovsförfarande, inte når angi-

ven destination på grund av en oegentlighet som innebär att varorna släpps
för konsumtion, ska varorna beskattas här i landet om oegentligheten har

25 Tidigare 25 § upphävd genom 1999:428.

26 Senaste lydelse 1999:1327.

27 Senaste lydelse 2001:516.

background image

12

SFS 2009:1501

1. begåtts i Sverige, eller
2. upptäckts här, och det inte går att fastställa var oegentligheten har be-

gåtts.

Skatt enligt första stycket ska betalas av
1. den eller dem som ställt säkerhet för skatten under flyttningen, eller
2. varje annan person som medverkat i den otillåtna avvikelsen från upp-

skovsförfarandet och som varit medveten om eller rimligen borde ha varit
medveten om att avvikelsen var otillåten.

Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då va-

rorna släpptes för konsumtion.

28 §

Om beskattade tobaksvaror som flyttas till eller via Sverige inte når

angiven mottagare, ska varorna beskattas här om det beror på en oegentlig-
het som har

1. begåtts i Sverige, eller
2. upptäckts här och det inte går att fastställa var oegentligheten har be-

gåtts.

Skatt enligt första stycket ska betalas av den som ställt säkerhet för skatten

eller av varje annan person som medverkat i oegentligheten. Skatten ska tas
ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då oegentligheten be-
gicks respektive upptäcktes.

Ledsagardokument

28 a §

28

Trots bestämmelserna i 8 c § första stycket 1 och 22 b § får upp-

lagshavare och registrerade avsändare flytta tobaksvaror från Sverige enligt
ett uppskovsförfarande, om varorna åtföljs av ett sådant ledsagardokument
som avses i artikel 18 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992
om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning
och övervakning av sådana varor

29, till

1. mottagare i ett annat EG-land,
2. upplagshavare i Sverige via ett annat EG-land, eller
3. en exportplats.
Ledsagardokument som avses i första stycket ska åtfölja varorna under

flyttningen i enlighet med vad regeringen föreskriver.

Vid flyttning till mottagare som avses i 8 b § första stycket 1 d gäller

22 e §.

Flyttas obeskattade varor till en sådan varumottagare som avses i 14 § i ett

annat EG-land, ska varorna under flyttningen även åtföljas av dokumenta-
tion som visar att säkerhet ställts för skatten i destinationslandet.

28 b §

30

En upplagshavare eller varumottagare som tar emot varor från ett

annat EG-land som åtföljs av ett sådant ledsagardokument som avses i
28 a §, ska senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vil-
ken varorna tagits emot underteckna ett exemplar av ledsagardokumentet

28 Senaste lydelse av tidigare 23 § 2001:516.

29 EGT L 76, 23.3.1992, s. 1 (Celex 31992L0012).

30 Senaste lydelse av tidigare 23 a § 2004:231.

background image

13

SFS 2009:1501

(returexemplaret) och skicka tillbaka det till avsändaren i det andra EG-lan-
det.

Skatteverket ska på returexemplaret attestera andra förluster än sådana

som avses i 18 § första stycket 1 under förutsättning att förlusterna upp-
kommit under flyttning inom EG och konstaterats i Sverige.

Om obeskattade varor flyttas från ett skatteupplag i ett annat EG-land till

Sverige och andra förluster än sådana som avses i 18 § första stycket 1 under
flyttningen uppkommit i ett annat EG-land, ska Skatteverket vid varornas
ankomst till Sverige ange i vilken omfattning beskattning ska ske av de för-
lorade varumängderna samt hur skatten ska beräknas. Skatteverket ska
skicka en kopia av returexemplaret till behörig myndighet i det EG-land där
förlusten konstaterats.

29 §

31

För skatt som betalats i Sverige för skattepliktiga varor som därefter

flyttas till ett annat EG-land under sådana förhållanden att skatt ska betalas
där, kan återbetalning ske enligt denna paragraf efter skriftlig ansökan hos
Skatteverket.

Ansökan om återbetalning av i Sverige betald skatt vid distansförsäljning

av beskattade tobaksvaror från Sverige ska omfatta en period om ett kalen-
derkvartal och ges in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång.
Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har be-
talats i Sverige, samt att varorna beskattats i mottagarlandet.

I övriga fall ska den som begär återbetalning visa att den skatt som ansö-

kan avser har betalats i Sverige. �&terbetalning sker sedan sökanden till Skat-
teverket gett in ett dokument som visar att skatten betalats i det andra EG-
landet.

Har en vara beskattats enligt 27 eller 28 §, och visar den skattskyldige

inom tre år efter det att flyttningen påbörjades att varan beskattats i ett annat
EG-land, ska den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det andra EG-
landets skatteanspråk är befogat.

30 §

32

Har skatt betalats i Sverige för varor som sedan exporterats till

tredje land, medges efter ansökan återbetalning av skatten, om inte annat föl-
jer av andra stycket.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket görs skriftligen hos Skatte-

verket. Ansökan ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till
Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. �&terbetalning medges inte
för skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor.

31 e §

33

Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av

fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, från en
upplagshavare ta emot tobaksvaror utan skatt

1. för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk

ort, eller

2. för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land.

31 Senaste lydelse 2006:1506.

32 Senaste lydelse 2006:1506.

33 Senaste lydelse 1999:447.

background image

14

SFS 2009:1501

32 §

34

En upplagshavare som avses i 10 § får göra avdrag för skatt på varor

1. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt och som förts

in i upplagshavarens skatteupplag,

2. som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på

resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om
proviantering av fartyg och luftfartyg,

3. som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på

resa till tredje land av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering
av fartyg och luftfartyg, eller

4. som har beskattats i ett annat EG-land i sådana fall som avses i 27 § un-

der förutsättning att det andra EG-landets skatteanspråk är befogat.

Upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen

(1999:445) om exportbutiker, får utöver vad som anges i första stycket göra
avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en färd-
handling för resa till tredje land. Avdrag medges dock högst med vad som
enligt 3 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande.

33 §

35

En registrerad varumottagare, som har tillstånd enligt lagen

(1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, får göra avdrag för
skatt på tobaksvaror

1. som förbrukats ombord på resa till utländsk ort, eller
2. som sålts ombord på resa till tredje land.

34 §

36

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som av-

ses i andra stycket, bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483).

Skatteverket beslutar om skatt som avses i 27 och 28 §§. Skatten ska beta-

las inom den tid som Skatteverket bestämmer. I övrigt ska 11 kap. 19 § andra
stycket, 13 kap. 1 §, 14 kap. 4, 5 och 7 §§, 16 kap. 2 och 3 §§, 17 kap. 2, 3
och 7�11 §§, 19 kap. 6, 7, 8�11, 14 och 15 §§, 20 kap., 21 kap., 22 kap. och
23 kap. 7 och 8 §§ skattebetalningslagen tillämpas.

Om den som är skattskyldig enligt 27 eller 28 § har betalat in skatt och

den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av Skatteverket eller
domstol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till den skatt-
skyldige.

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt tredje stycket ska så-

dan skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas av.
Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala ska dock
inte räknas av.

40 §

37

Om snus eller tuggtobak importeras av någon som inte är godkänd

lagerhållare ska skatten betalas till Tullverket.

I övrigt tillämpas 30�31 e §§, 32 § första stycket 2 och 3 och andra stycket

och 34 § även i fråga om snus och tuggtobak. Därvid ska vad som gäller om
upplagshavare i stället gälla den som är godkänd lagerhållare.

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på
1. tuggtobak som har levererats till en köpare i ett annat EG-land, och

34 Senaste lydelse 2001:516.

35 Senaste lydelse 2001:516.

36 Senaste lydelse 2002:419.

37 Senaste lydelse 2005:458.

background image

15

SFS 2009:1501

2. tuggtobak och snus
a) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som

förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare,

b) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som

innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet,

c) som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,
d) som exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för an-

nat ändamål än att förbrukas där, eller

e) som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 a § första

stycket 3 eller 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som fri-
het från tobaksskatt gäller i det EG-landet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas för tid från och

med den 1 april 2010.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före den 1 april 2010.

3. Den som är godkänd som upplagshavare den 1 april 2010 ska godkän-

nas som registrerad avsändare.

4. En registrering som varumottagare enligt 13 § i sin äldre lydelse ska

från och med den 1 april 2010 anses vara ett godkännande som registrerad
varumottagare enligt den nya lydelsen av paragrafen.

5. Bestämmelserna i 15 § tillämpas från och med ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Monica Falck
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.