SFS 2010:1895 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1563) om tobaksskatt / SFS 2010:1895 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
101895.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 40 § lagen (1994:1563) om tobaks-

skatt ska ha följande lydelse.

40 §

2

Om snus eller tuggtobak importeras av någon som inte är godkänd

lagerhållare ska skatten betalas till Tullverket.

I övrigt tillämpas 30�31 e §§, 32 § första stycket 2 och 3 och andra stycket

och 34 § även i fråga om snus och tuggtobak. Därvid ska vad som gäller om
upplagshavare i stället gälla den som är godkänd lagerhållare.

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på
1. tuggtobak som har levererats till en köpare i ett annat EG-land, och
2. tuggtobak och snus
a) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som

förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare,

b) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som

innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet,

c) som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,
d) som exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för an-

nat ändamål än att förbrukas där, eller

e) som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 a § första

stycket 3, 3 a eller 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som
frihet från tobaksskatt gäller i det EG-landet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:28, bet. 2010/11:SkU16, rskr. 2010/11:95.

2 Senaste lydelse 2009:1501.

SFS 2010:1895

Utkom från trycket
den 27 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.