SFS 2004:232 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1564) om alkoholskatt / SFS 2004:232 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
040232.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 29 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 22 a § lagen (1994:1564) om alko-

holskatt skall ha följande lydelse.

22 a §

2

Upplagshavare eller varumottagare som tar emot varor från ett an-

nat EG-land skall senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad un-
der vilken varorna tagits emot underteckna ett exemplar av ledsagardoku-
mentet (returexemplaret) och skicka tillbaka det till avsändaren i det andra
EG-landet.

Beskattningsmyndigheten skall på returexemplaret av ledsagardokumen-

tet attestera andra förluster än sådana som avses i 20 § första stycket 1 och
32 § första stycket 2, under förutsättning att förlusterna uppkommit under
transport inom EG och konstaterats i Sverige.

Om obeskattade varor transporteras från ett skatteupplag i ett annat EG-

land till Sverige och andra förluster än sådana som avses i 20 § första stycket
1 och 32 § första stycket 2 under transporten uppkommit i ett annat EG-land,
skall beskattningsmyndigheten vid varornas ankomst till Sverige ange i vil-
ken omfattning beskattning skall ske av de förlorade varumängderna samt
hur skatten skall beräknas. Beskattningsmyndigheten skall skicka en kopia
av returexemplaret till behörig myndighet i det EG-land där förlusten kon-
staterats.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2003/04:117, bet. 2003/04:SkU30, rskr. 2003/04:201.

2

Senaste lydelse 1999:429.

SFS 2004:232

Utkom från trycket
den 11 maj 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.