SFS 2021:1150 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1564) om alkoholskatt / SFS 2021:1150 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
SFS2021-1150.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1564) om
alkoholskatt

dels att 1, 7, 8 a, 8 c, 19, 32 och 35 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 36 och 37 §§, av följande

lydelse.

1 §2 För öl, vin och andra jästa drycker, mellanklassprodukter samt för
etylalkohol ska alkoholskatt betalas till staten enligt denna lag.

I denna lag avser hänvisningar till KN-nr Kombinerade nomenklaturen

(KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om
tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i
lydelsen enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1602.

Med import avses att en alkoholvara förs in till Sverige från tredjeland

under förutsättning att varan inte omfattas av sådant suspensivt tull-
förfarande eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets
direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för
punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG. Med import avses
även att varan frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang. Med
export avses att en alkoholvara förs ut till tredjeland från Sverige eller via
ett annat EU-land.

Med EU eller ett EU-land förstås de områden som tillhör Europeiska

unionens punktskatteområde. Med tredjeland förstås länder och områden
utanför detta skatteområde.

7 §3 Alkoholskatt ska inte betalas för varor som

1. distribueras i form av alkohol som är fullständigt denaturerad i enlighet

med kraven i den medlemsstat där alkoholen har släppts för konsumtion om
dessa krav blivit skriftligen anmälda och godkända i föreskriven ordning,

2. ingår i vinäger som hänförs till KN-nr 2209,
3. ingår i läkemedel,
4. ingår i smakämnen för tillverkning av livsmedel och drycker med en

alkoholhalt som inte överstiger 1,2 volymprocent,

5. ingår direkt i livsmedel eller som ingrediens i halvfabrikat för fram-

ställning av livsmedel, fyllda eller ej, förutsatt att alkoholinnehållet i varje
enskilt fall inte överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram

1 Prop. 2021/22:23, bet. 2021/22:SkU6, rskr. 2021/22:74.
2 Senaste lydelse 2011:286.
3 Senaste lydelse 2013:1073.

SFS

2021:1150

Publicerad
den

4 december 2021

background image

SFS

2

chokladprodukter och 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av något annat
livsmedel,

6. ingår i en vara som inte är avsedd att ätas eller drickas, under

förutsättning att ingående alkohol är denaturerad i enlighet med någon EU-
medlemsstats krav för det avsedda ändamålet,

7. under ett uppskovsförfarande blivit fullständigt förstörda eller oåter-

kalleligen gått förlorade och därigenom blivit oanvändbara som punkt-
skattepliktiga varor på grund av

a) varornas beskaffenhet,
b) oförutsedda händelser eller force majeure,
8. under ett uppskovsförfarande blivit fullständigt förstörda under tillsyn

av Skatteverket, eller

9. är motorbränsle, under förutsättning att ingående alkohol är denatu-

rerad i enlighet med någon EU-medlemsstats krav för det avsedda
ändamålet.

Om varor som anges i första stycket 1 säljs till ett annat EU-land, ska de

under transporten åtföljas av ett förenklat ledsagardokument som
avsändaren har upprättat.

Den som gör gällande att alkoholvarorna fullständigt förstörts eller

oåterkalleligen gått förlorade, ska på ett tillfredsställande sätt kunna visa
detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

1. har skett i Sverige, eller
2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.
Första stycket 7 och 8 och tredje stycket gäller även beskattade alkohol-

varor under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige

1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 8 § första

stycket 5 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 16 § eller i 26 kap.
37 § skatteförfarandelagen (2011:1244), eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet

för skatten enligt 15 eller 15 b § eller mottagare som avses i 15 c § fullgjort
deklarationsskyldigheten enligt 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen.

8 a §4 Från skattskyldighet enligt 8 § första stycket 5 och 8 undantas varor
som förs in till Sverige

1. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge

återbetalning av skatten enligt 31 d §,

2. av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EU-land och

som själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för dennes
eller dennes familjs personliga bruk,

3. som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en

enskild person som flyttar till Sverige, om varorna är avsedda för dennes
eller dennes familjs personliga bruk,

4. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person

som har förvärvat varorna genom arv eller testamente, om varorna är
avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

5. som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en en-

skild person i ett annat EU-land till en enskild person i Sverige, om varorna
är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

Om en enskild person själv transporterar alkoholvaror i större mängder än

de som anges i tredje stycket ska de vid en bedömning enligt första stycket 2
inte anses vara avsedda för personligt bruk, såvida inte personen kan visa att
varorna i det enskilda fallet är avsedda för dennes eller dennes familjs


4 Senaste lydelse 2012:677.

2021:1150

background image

SFS

3

personliga bruk. Vid en sådan bedömning ska samtliga omständigheter i det
enskilda fallet beaktas.

De mängder som avses i andra stycket är
� öl: 110 liter,
� vin och andra jästa drycker: 90 liter, varav högst 60 liter mousserande,
� mellanklassprodukter: 20 liter,
� etylalkohol: 10 liter.

8 c §5 Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som

är skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för

övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som
skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,

3. om en tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha upp-

kommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en tull-
deklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centrali-
serad klarering som avses i artikel 179 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en
tullkodex för unionen: den som är eller skulle ha varit skyldig att betala
tullen i det andra EU-landet.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i

förordning (EU) nr 952/2013.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid

varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU)
nr 952/2013, avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt 7 b och
7 c §§.

19 §6 Skattskyldigheten inträder för

1. upplagshavare som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 1 när
a) skattepliktiga varor tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 7 b

och 7 c §§,

b) skattepliktiga varor tas emot på en direkt leveransplats,
c) skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister

uppkommer, eller

d) godkännandet av skatteupplaget återkallas,
2. varumottagare som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 2, vid mot-

tagandet av skattepliktiga varor,

3. säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skattskyldig enligt

8 § första stycket 3 respektive 4, när de skattepliktiga varorna förs in till
Sverige,

4. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 5, när de skattepliktiga

varorna förs in till Sverige,

5. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 6, när varorna

tillverkas,

6. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 7, när varorna används

för annat än avsett ändamål,

7. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 8, när varorna kom att

innehas utanför ett uppskovsförfarande,5 Senaste lydelse 2016:265.
6 Senaste lydelse 2016:265.

2021:1150

background image

SFS

4

8. den som är skattskyldig enligt 8 c § första stycket 1 respektive 2, vid

den tidpunkt då tullskulden uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen,
eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, och

9. den som är skattskyldig enligt 8 c § första stycket 3, vid den tidpunkt

då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet.

Om beskattade alkoholvaror för vilka skattskyldighet inträtt enligt första

stycket har omhändertagits av Tullverket enligt 2 kap. 9 § lagen (1998:506)
om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror
och energiprodukter och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut
varorna enligt 2 kap. 16 § första stycket samma lag, ska Skatteverket efterge
skatten på varorna.

Andra stycket gäller endast om beslut om skatt för varorna har fattats av

Skatteverket.

32 §7 En upplagshavare som avses i 9 § får göra avdrag för skatt på varor

1. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt och som förts

in i upplagshavarens skatteupplag,

2. som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg

på resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446)
om proviantering av fartyg och luftfartyg,

3. som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på

resa till tredje land av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering
av fartyg och luftfartyg,

4. som har använts
a) som en del av en tillverkningsprocess för sådana produkter som anges

i 7 § första stycket 2�6 eller 9,

b) vid tillverkningen av andra produkter än de som avses i a, under för-

utsättning att slutprodukten inte innehåller alkohol, eller

c) för vetenskapligt ändamål,
5. som har levererats till
a) universitet eller högskola för vetenskapligt ändamål, eller
b) sjukhus eller apotek för medicinskt ändamål,
6. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad

som framgår av dennes godkännande, eller

7. som har beskattats i ett annat EU-land i sådana fall som avses i 26 §

under förutsättning att det andra EU-landets skatteanspråk är befogat.

Alkohol anses vara använd som en del av tillverkningsprocessen enligt

första stycket 4 a dels när alkoholen har införlivats i produkten, dels när den
används för underhåll och rengöring av tillverkningsutrustning som används
i tillverkningsprocessen.

Upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen

(1999:445) om exportbutiker, får utöver vad som anges i första stycket göra
avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en
färdhandling för resa till tredje land. Avdrag medges dock högst med vad
som enligt 4 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande.

35 §8 Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol av den skattskyldige och sökanden.

En begäran om omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning

enligt 31 d § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den
dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna


7 Senaste lydelse 2014:1508.
8 Senaste lydelse 2002:420.

2021:1150

background image

SFS

5

i 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid omprövning av ett sådant
beslut.

Ett överklagande av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 31 d §

ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den
som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 67 kap.
skatteförfarandelagen vid överklagande av ett sådant beslut.

36 §9 Skatteverket utfärdar sådana intyg som avses i artikel 23 a i rådets
direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av struk-
turerna om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och
alkoholdrycker, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2020/1151.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter som tas ut av en producent om denna till Skatte-
verket har lämnat felaktiga uppgifter till grund för utfärdandet av intyg eller
inte till Skatteverket i rätt tid har anmält att förhållandena som ligger till
grund för ett utfärdat intyg har ändrats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

1. intygens innehåll, och
2. förfarandet vid utfärdande av intygen.

37 §10 Skatteverket får förelägga den som ansökt om intyg enligt 36 § att
lämna de uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna kontrollera att
denne har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter. Skatteverket får även
förelägga den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bok-
föringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än ett
dödsbo, att lämna uppgifter om en rättshandling med någon annan. Ett
sådant föreläggande ska avse förhållanden som är av betydelse för kontroll
av att andra än den som föreläggs lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i
ett ärende om intyg enligt 36 §.

Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera att den som ansökt

om intyg enligt 36 § lämnat riktiga och fullständiga uppgifter. Vid revi-
sionen gäller bestämmelserna i 41 kap. 4�14 §§ skatteförfarandelagen
(2011:1244) i tillämpliga delar.

Vid föreläggande och revision gäller bestämmelserna om undantag från

kontroll för uppgifter och handlingar i 47 kap. skatteförfarandelagen i
tillämpliga delar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Bestämmelserna i 35 § andra och tredje styckena tillämpas första

gången på ansökningar om återbetalning som inkommit efter ikraft-
trädandet.

3. Bestämmelsen i 36 § första stycket tillämpas första gången på ansök-

ningar om intyg som prövas efter ikraftträdandet.

4. Bestämmelserna i 37 § tillämpas första gången på förelägganden och

revision med anledning av sådana ansökningar som avses i punkt 3.

5. I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som

hänför sig till tiden före ikraftträdandet.


9 Tidigare 36 § upphävd genom 2001:194.
10 Tidigare 37 § upphävd genom 1998:595.

2021:1150

background image

SFS

6

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Linnea Westman

(Finansdepartementet)

2021:1150

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.