SFS 2008:204 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2008:204 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
080204.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 24 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 a kap. 1 § och 9 kap. 3 § lagen

(1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

6 a kap.

1 §

2

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande

fall med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från
skatt enligt följande, om inte annat anges.

�ndamål

Bränsle som

Befrielse från Befrielse från Befrielse från

inte ger

energiskatt

koldioxid-

svavelskatt

befrielse

skatt

1. Förbrukning
a) för annat ändamål

100 procent

100 procent

100 procent

än som motorbränsle
eller som bränsle för
uppvärmning

4. Förbrukning i båt

Bensin, bräns- 100 procent

100 procent

100 procent

för vilken medgivande

le som avses

enligt 2 kap. 9 § eller

i 2 kap. 1 §

fartygstillstånd enligt

första stycket

fiskelagen (1993:787)

3 b

meddelats, när båten
inte används för privat
ändamål

5. Förbrukning i
a) luftfartyg, när luft-

Andra bräns-

100 procent

100 procent

100 procent

fartyget inte används

len än flygfoto-

för privat ändamål

gen (KN-nr
2710 19 21)

b) luftfartygsmotorer i

Andra bräns-

100 procent

100 procent

100 procent

provbädd eller i

len än flygben-

liknande anordning

sin (KN-nr
2710 11 31)
och flygfotogen

1

Prop. 2007/08:122, bet. 2007/08:SkU28, rskr. 2007/08:164.

2

Senaste lydelse

2007:1387.

SFS 2008:204

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

2

SFS 2008:204

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

�ndamål

Bränsle som Befrielse från Befrielse från Befrielse från
inte ger

energiskatt

koldioxid-

svavelskatt

befrielse

skatt

6. Förbrukning vid

100 procent

100 procent

100 procent

framställning av
energiprodukter eller
andra produkter
för vilka skatteplikt
har inträtt för tillverkaren

16. Förbrukning i

100 procent

100 procent

100 procent

processer för fram-
ställning av andra
mineraliska ämnen
än metaller under
förutsättning att det
ingående materialet
genom uppvärmning
i ugnar förändras
kemiskt eller dess
inre fysikaliska

struktur förändras

9 kap.

3 §

3

Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av skat-

ten på bränsle om någon har

1. förbrukat bensin i skepp, när skeppet inte använts för privat ändamål,
2. förbrukat bensin i båt för vilken fartygstillstånd meddelats enligt fiske-

lagen (1993:787), när båten inte använts för privat ändamål,

3. förbrukat annat bränsle än sådant som avses i 2 kap. 1 § första stycket

3 a i båt utan fartygstillstånd, när båten inte använts för privat ändamål,

4. förbrukat annat bränsle än flygfotogen (KN-nr 2710 19 21), dock inte

annan bensin än flygbensin (KN-nr 2710 11 31), i luftfartyg, när luftfartyget
inte använts för privat ändamål.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008. �ldre bestämmelser gäller fortfa-

rande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rolf

Bohlin

(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 1997:1130.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.