SFS 2008:561 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2008:561 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
080561.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels

att 6 a kap. 2�5 §§ samt 11 kap. 10 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 1 kap. 10 § och 6 a kap.

3 a�3 c §§, av följande lydelse.

1 kap.

10 §

Med kraftvärmeproduktion förstås samtidig produktion av värme och

skattepliktig elektrisk kraft i en och samma process, om

1. den värme som uppkommer nyttiggörs, och
2. elverkningsgraden uppgår till minst 5 procent.

6 a kap.

2 §

2

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 b�11 medges

befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 100 procent av
den energiskatt och 79 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle
enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 a eller 17 a, med-

ges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 100 procent
av den energiskatt och 85 procent av den koldioxidskatt som tas ut på
bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 17 b, medges befri-

else från energiskatten med ett belopp som motsvarar 6 procent av den kol-
dioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

3 §

3

Vid annan kraftvärmeproduktion än som avses i 1 § 17 a medges, för

den del av bränslet som förbrukas för framställning av värme, befrielse från
energiskatt med 100 procent och från koldioxidskatt i den omfattning som
anges i andra stycket.

Befrielse enligt första stycket medges från 19 procent av koldioxidskatten,

om elverkningsgraden uppgår till 5 procent. Om elverkningsgraden är högre

1

Prop. 2007/08:121, bet. 2007/08:SkU27, rskr. 2007/08:238.

2

Senaste lydelse 2004:223.

3

Senaste lydelse 2006:592.

SFS 2008:561

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

2

SFS 2008:561

än 5 procent, ökar den procentuella befrielsen från koldioxidskatt med sex
gånger det antal procentenheter som verkningsgraden överstiger 5 procent
till dess verkningsgraden uppgår till 15 procent. Om elverkningsgraden är
15 procent eller högre, medges befrielse från 79 procent av koldioxidskatten.

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges inte någon

skattbefrielse enligt denna paragraf.

3 a §

Om råtallolja förbrukas för ändamål som avses i 3 §, medges befri-

else från energiskatt med ett belopp som motsvarar den sammanlagda befri-
else från energiskatt och koldioxidskatt som skulle ha medgetts för bränsle
enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

3 b §

Vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i

en och samma process, när den värme som uppkommer nyttiggörs, ska för-
delning av bränslet som förbrukas för framställning av värme, skattepliktig
elektrisk kraft respektive sådan elektrisk kraft som inte är skattepliktig ske
genom proportionering i förhållande till respektive energiproduktion. Om
olika bränslen förbrukas, ska proportioneringen avse varje bränsle för sig.

Om det förutom sådan elproduktion som nämns i första stycket också sker

samtidig kondenskraftproduktion från samma bränsle, ska bränslet fördelas
också på kondenskraftproduktionen.

3 c §

För bränslen som förbrukas för framställning av ånga eller hetvatten

som tappas av från ång- eller hetvattensystemet före ångturbinen eller annan
utrustning för utvinning av mekanisk energi ur ånga eller hetvatten vid kraft-
värmeproduktion medges inte någon skattebefrielse enligt 1 § 17 a eller 3 §.

4 §

4

Skattebefrielse enligt 1 § 7 gäller också för bränsle som avses i

2 kap. 1 § första stycket 3 b vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft
i en gasturbinanläggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt
av minst fem megawatt, under förutsättning att värme inte samtidigt nyttig-
görs.

5 §

5

De begränsningar av skattebefrielsen i 1 § och 3 § tredje stycket som

gäller bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b ska även
gälla för bränsle som avses i 2 kap. 3 och 4 §§ och som beskattas på samma
sätt.

11 kap.

10 §

6

Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på bränsle

som förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 7
och 17 a och 3�4 §§.

Avdrag enligt första stycket får göras endast i den mån avdrag inte gjorts

enligt 7 kap. 1 § första stycket 4 i fall som avses i 6 a kap. 1 § 7 eller 17 a
eller 3, 3 a, 3 b, 3 c eller 4 §.

4

Senaste lydelse 2006:592.

5

Senaste lydelse 2006:1508.

6

Senaste lydelse 2007:1168.

background image

3

SFS 2008:561

Den som yrkesmässigt levererar elektrisk kraft som i Sverige framställts i

ett vindkraftverk får göra avdrag med ett belopp som svarar mot 13 öre per
kilowattimme om kraftverket är placerat på havsbotten eller på Vänerns bot-
ten. För annan placering får avdrag göras motsvarande 2 öre per kilowat-
timme. Avdragsrätten upphör dock när den sammanlagda elproduktionen i
vindkraftverket uppgår till 20 000 kilowattimmar per installerad kilowatt en-
ligt elgeneratorns märkeffekt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008. �ldre bestämmelser gäller fort-

farande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.