SFS 2008:562 Lag om ändring i lagen (2008:204) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2008:562 Lag om ändring i lagen (2008:204) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
080562.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:204) om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 a kap. 1 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi i paragrafens lydelse enligt lagen (2008:204) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.

6 a kap.

1 §

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall

med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt en-
ligt följande, om inte annat anges.

1

Prop. 2007/08:121, bet. 2007/08:SkU27, rskr. 2007/08:238.

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

1. Förbrukning
a) för annat ändamål
än som motorbränsle
eller som bränsle för
uppvärmning

100 procent

100 procent

100 procent

b) i metallurgiska pro-
cesser under förutsätt-
ning att det ingående
materialet genom upp-
värmning i ugnar för-
ändras kemiskt eller
dess inre fysikaliska
struktur förändras eller
bibehålls i skänkar
eller liknande kärl

100 procent

100 procent

100 procent

SFS 2008:562

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

2

SFS 2008:562

c) i annat fall än som
avses i a eller b, då
bränslet i en och
samma process an-
vänds både som
bränsle för uppvärm-
ning och för annat
ändamål än som mo-
torbränsle eller bränsle
för uppvärmning

100 procent

100 procent

100 procent

2. Förbrukning i tåg
eller annat spårbundet
färdmedel

Bensin, bränsle
som avses i 2 kap.
1 § första stycket
3 b

100 procent

100 procent

100 procent

3. Förbrukning i
skepp, när skeppet inte
används för privat
ändamål

Bensin, bränsle
som avses i 2 kap.
1 § första stycket
3 b

100 procent

100 procent

100 procent

4. Förbrukning i båt
för vilken medgi-
vande enligt 2 kap. 9 §
eller fartygstillstånd
enligt fiskelagen
(1993:787) meddelats,
när båten inte används
för privat ändamål

Bensin, bränsle
som avses i 2 kap.
1 § första stycket
3 b

100 procent

100 procent

100 procent

5. Förbrukning i
a) luftfartyg, när luft-
fartyget inte används
för privat ändamål

Andra bränslen än
flygfotogen (KN-nr
2710 19 21)

100 procent

100 procent

100 procent

b) luftfartygsmotorer i
provbädd eller i lik-
nande anordning

Andra bränslen än
flygbensin (KN-nr
2710 11 31)
och flygfotogen

100 procent

100 procent

100 procent

6. Förbrukning vid
framställning av ener-
giprodukter eller andra
produkter för vilka
skatteplikt har inträtt
för tillverkaren

100 procent

100 procent

100 procent

7. Förbrukning för
framställning av
skattepliktig elektrisk
kraft

Bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

�

8. �

�

�

�

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

background image

3

SFS 2008:562

9. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning
för annat ändamål än
drift av motordrivna
fordon vid tillverk-
ningsprocessen i indu-
striell verksamhet

Bensin, råtallolja,
bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

a) i en anläggning för
vilken utsläppsrätter
ska överlämnas enligt
6 kap. 1 § lagen
(2004:1199) om han-
del med utsläppsrätter

100 procent

85 procent

�

b) i andra fall än som
avses under a

100 procent

79 procent

�

10. Om skattebefri-
else inte följer av tidi-
gare punkter, förbruk-
ning för annat ändamål
än drift av motor-
drivna fordon vid yr-
kesmässig växthusod-
ling

Bensin, råtallolja,
bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

79 procent

�

11. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning
för annat ändamål än
drift av motordrivna
fordon i yrkesmässig
jordbruks-, skogs-
bruks- eller vatten-
bruksverksamhet

Bensin, råtallolja,
bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

79 procent

�

12. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning i
sodapannor eller i lut-
pannor

�

�

100 procent

13. Förbrukning vid
tillverkningsproces-
sen i gruvindustriell
verksamhet för drift av
andra motordrivna for-
don än personbilar,
lastbilar och bussar

Andra bränslen än
bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

79 procent

�

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

background image

4

SFS 2008:562

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)

14. Förbrukning i
yrkesmässig jord-
bruks-, skogsbruks-
eller vattenbruksverk-
samhet för drift av an-
dra motordrivna for-
don än personbilar,
lastbilar och bussar

Andra bränslen än
bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3b

�

79 procent

�

15. �

�

�

�

16. Förbrukning i pro-
cesser för framställ-
ning av andra minera-
liska ämnen än metal-
ler under förutsättning
att det ingående mate-
rialet genom uppvärm-
ning i ugnar förändras
kemiskt eller dess inre
fysikaliska struktur
förändras

100 procent

100 procent

100 procent

17. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning
för framställning av
värme i en anläggning
för vilken utsläppsrätt-
ter ska överlämnas
enligt 6 kap. 1 § lagen
om handel med
utsläppsrätter

Råtallolja och
bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

a) i kraftvärmeproduk-
tion

100 procent

85 procent

�

b) i annan värme-
produktion

�

6 procent

�

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.