SFS 2013:1074 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2013:1074 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
131074.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 6 och 7 §§ lagen (1994:1776)

om skatt på energi ska ha följande lydelse.

4 kap.

6 §

2

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot bränslen som flyttas

enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land, får godkännas som
registrerad varumottagare. För godkännande krävs att den som ansöker om att
bli godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till sina
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

En registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där

varumottagaren kommer att ta emot bränslen som flyttas under uppskovsför-
farande (ordinarie mottagningsplats).

En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betal-

ning av skatten på de bränslen som tas emot. Säkerheten ska uppgå till ett be-
lopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på bränslena.
Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna i 5 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas

även på registrerad varumottagare.

7 §

3

Den som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkesmässigt

ta emot bränsle som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-
land ska godkännas som tillfälligt registrerad varumottagare. Godkännandet
ska i dessa fall begränsas till att gälla mottagande av bränsle vid denna sär-
skilt angivna flyttning.

En tillfälligt registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress

där varumottagaren kommer att ta emot det bränsle som flyttas under upp-
skovsförfarandet.

Ett godkännande enligt första stycket ska ges när säkerhet ställts för skatten

på bränslet. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan bränslet flyttas från
det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i
rätt tid.

Bestämmelserna i 5 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas

även på tillfälligt registrerade varumottagare.

1 Prop. 2013/14:10, bet. 2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88.

2 Senaste lydelse 2011:287.

3 Senaste lydelse 2011:287.

SFS 2013:1074

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1074

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.