SFS 2008:1319 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2008:1319 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
081319.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 4 kap. 1 a § lagen (1994:1776) om

skatt på energi ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 a §

3

Från skattskyldighet enligt 1 § 5 undantas

1. bränsle som förs in till Sverige under sådana omständigheter att förut-

sättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 9 kap. 1 §,

2. motorbränsle som förs in till Sverige i normal bränsletank på motordri-

vet fordon eller till fordonet kopplad släpvagn, fartyg eller luftfartyg som
används yrkesmässigt om bränslet är avsett att användas i motor på fordonet,
släpvagnen, fartyget eller luftfartyget under transporten,

3. bränsle som förs in till Sverige av en enskild person som har förvärvat

bränslet i ett annat EG-land och som själv transporterar bränslet hit, om
bränslet är avsett för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

Första stycket 3 gäller inte
1. motorbränsle som förs in till Sverige på annat sätt än i fordonstank,

bränsletank på fartyg eller luftfartyg eller i reservdunk som rymmer högst 10
liter,

2. flytande bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3, och som
a) är avsett att förbrukas för uppvärmning här i landet, och
b) förs in hit på annat sätt än i tankfordon som används vid yrkesmässig

handel med sådant bränsle.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1

Prop. 2008/09:48, bet. 2008/09:SkU14, rskr. 2008/09:110.

2

Jfr rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punkt-

skattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (EGT
L 76, 23.3.1992, s. 1, Celex 31992L0012), senast ändrat genom direktiv 2004/106/EG
(EUT L 359, 4.12.2004, s. 30, Celex 32004L0106).

3

Senaste lydelse 2001:518.

SFS 2008:1319

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

2

SFS 2008:1319

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.