SFS 2014:668 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2014:668 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
140668.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 9 och 10 §§ lagen

(1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

10 kap.

9 §

2

Tillsynen över att bestämmelserna i detta kapitel följs ska utövas av

Polismyndigheten när det gäller motordrivna fordon och av Tullverket när det
gäller gränskontroll.

Kustbevakningen ska utöva tillsynen av båtar. Polismyndigheten ska dock

utöva sådan tillsyn inom områden som inte övervakas av Kustbevakningen.

10 §

För att kontrollera att bestämmelserna i detta kapitel följs har Polis-

myndigheten och andra tillsynsmyndigheter rätt att få tillträde till låsta ut-
rymmen i fordon och båtar. Myndigheterna har rätt att få de upplysningar,
handlingar och prov som behövs för tillsynen. För uttagna prov betalas inte
ersättning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 1999:431.

SFS 2014:668

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.