SFS 2014:1024 Lag om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2014:1024 Lag om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
141024.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 10 juli 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 a kap. 1 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:1497) om ändring i
den lagen ska ha följande lydelse.

6 a kap.

1 §

2

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall

med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt
enligt följande, om inte annat anges.

1 Prop. 2013/14:184, bet. 2013/14:MJU29, rskr. 2013/14:364.

2 Senaste lydelse 2013:969.

�ndamål

Bränsle som
inte ger be-
frielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavelskatt

4. Förbrukning i
båt för vilken
medgivande enligt
2 kap. 9 § eller
fiskelicens som
inte är begränsad
till fiske enbart i
enskilt vatten
meddelats enligt
fiskelagen
(1993:787), när
båten inte an-
vänds för privat
ändamål

Bensin,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

SFS 2014:1024

Utkom från trycket
den 22 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1024

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.