SFS 2015:846 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2015:846 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
150846.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 3 d och 4 §§ lagen

(1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

7 kap.

3 d §

2

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 och som den skatt-

skyldige förbrukat eller sålt som motorbränsle får den skattskyldige, på den
andel av motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som fram-
ställts av biomassa, göra avdrag för

1. energiskatt med 8 procent och koldioxidskatt med 100 procent om be-

ståndsdelen utgörs av fettsyrametylester (Fame) enligt KN-nr 3824 90 99, och

2. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent om be-

ståndsdelen utgörs av någon annan beståndsdel än som anges i 1 och som
framställts av biomassa.

Om ett bränsle som framställts av biomassa utgör ett bränsle som avses i

2 kap. 1 § första stycket 3, får i stället avdrag göras för energiskatt med
100 procent och för koldioxidskatt med 100 procent för den andel av motor-
bränslet som bränslet utgör.

Första och andra styckena gäller endast om motorbränslet eller beståndsde-

len omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen (2010:598) om håll-
barhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen och av ett anlägg-
ningsbesked enligt 3 a kap. samma lag.

4 §

3

En skattskyldig får göra avdrag för skatt på biogas som den skattskyl-

dige har förbrukat eller sålt som motorbränsle eller som bränsle för uppvärm-
ning.

I fråga om biogas som den skattskyldige har förbrukat eller sålt som motor-

bränsle för transportändamål gäller första stycket endast om bränslet omfattas
av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskrite-
rier för biodrivmedel och flytande biobränslen och av ett anläggningsbesked
enligt 3 a kap. samma lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

1 Prop. 2015/16:38, bet. 2015/16:MJU5, rskr. 2015/16:64.

2 Senaste lydelse 2015:640.

3 Senaste lydelse 2011:1197.

SFS 2015:846

Utkom från trycket
den 15 december 2015

background image

2

SFS 2015:846

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.