SFS 1971:252

710252.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Kungl. Maj:ts förordning

om ändring i förordningen (1961:372) om bensinskatt;

given Sofiero den 4 juni 1971.

Kungl. Maj;t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut^, fu nnit

gott att i fråga om förordningen (1961: 372) om bensinskatt förordna,

dels att i 4�6 §§ ordet "kontrollstyrelsen" i olika böjningsformer

skall bytas ut mot "riksskatteverket" i motsvarande form,

dels att 1�3 och 7 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

1 § Till staten skall enligt bestämmelserna i denna förordning erläggas

särskild skatt {bensinskatt) för

a) bensin, annan än kemiskt ren bensin, ävensom andra motorbräns­

len, som innehålla minst 70 viktprocent bensin (ur tulltaxenummer
27.10); samt

b) metylalkohol (metanol), etylalkohol (etanol), propylalkohol, iso-

propylalkohol och andra än under a) avsedda blandningar, som innehål­

la sådana alkoholer (ur tulltaxenummer 22.08, 29.04 och 38.19), allt un­
der förutsättning att varorna äro avsedda för användning till motordrift

(motoralkohol).

Skatt skall dock icke utgå för mineraloljeprodukt, som införes till riket

för att vid oljeraffinaderi användas uteslutande såsom råvara vid tillverk­

ning av bensin. Skatt skall ej heller utgå för bensin, som är avsedd för

annat ändamål än motordrift, eller motoralkohol, när varan tillhanda-

hålles i särskild förpackning om högst en liter.

Vad i denna förordning stadgas om bensin skall hava avseende å

samtliga i första stycket angivna skattepliktiga varuslag.

2 §2 Skatten utgår med fyrtiotre öre för liter.

Skatten beräknas efter varans fakturerade volym. I denna skall dock

icke inräknas smörjolja som tillsatts bensin för motordrift. Kan skatten
icke beräknas på sådant sätt eller sker faktureringen annorledes än en­
ligt vedertagna grunder, äger beskattningsmyndigheten fastställa grun­

der för beräkning av volymen.

1 Prop. 1971: 73, SkU 34, rskr 198.

2 S enaste lydelse 1965:78.

SFS 1971:252

Utkom från trycket

den 15 juni 197 1

493

¬

background image

SFS 1971: 252

3 § Skattskyldighet inträder

a) för bensin, som av den som är eller bort vara registrerad enligt 5 §

levereras till köpare, som icke är registrerad, eller till eget försäljnings­

ställe för detaljförsäljning som icke utgöres av depå eller tages i anspråk

för annat ändamål än försäljning eller ock, vid avregistrering, ingår i

hans lager, när leveransen, ianspråktagandet eller avregistreringen sker;

b) för bensin, som av annan än registrerad införes till riket, när inför­

seln sker;

c) för bensin, som av annan än registrerad inköpts mot försäkran en­

ligt 7 § 2 mom. andra stycket, när bensinen s äljes eller tages i anspråk
för skattepliktigt ändamål.

Skattskyldig är i fall som avses i första stycket under a) den som är

eller bort vara registrerad, under b) den för vars räkning införseln äger

rum och under c) säljaren eller förbrukaren.

7 § i mom. I deklaration må avdrag göras för bensin, som

a) förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i egen rörelse och

för vilken skattskyldighet tidigare inträtt,

b) återtagits i samband med återgång av köp,

c) förbrukats eller försålts för förbrukning för framdrivande av tåg

eller fordon å järnväg,

d) förbrukats eller försålts för förbrukning för framdrivande av luft­

fartyg, härunder inbegripet start av icke motordrivet flygplan, eller för

varmköming eller provkörning av luftfartygs motor,

e) förbrukats eller försålts f�r förbrukning, i samband med tillverk­

ning av motorer, för avprovning av motorer å provbädd eller å annan
dylik anordning utan att transportmedel därvid framföres,

f) förbrukats eller försålts för förbrukning för annat tekniskt ändamål

än motordrift dock ej för framställning av vara som är lämpad eller av­
sedd för motordrift eller förpackats eller försålts för att förpackas i så­
dan särskild förpackning om högst en liter som avses i 1 § andra stycket,
samt

g) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller till

svensk frihamn.

2 mom.^ På särskild prövning av riksskatteverket ankommer, huruvi­

da och i vad mån avdrag jämväl må göras för

a) bensin, som skattskyldig återtagit annorledes än i samband med

återgång av köp,

b) bensin, vars försäljning förorsakat den skattskyldige förlust på

grund av bristande betalning från köpare, samt

c) bensin, som förbrukats eller försålts för förbrukning vid produk­

tion av skattepliktig elektrisk kraft.

Konungen eller den myndighet Konungen bestämmer äger om sär­

skilda skäl föreligga medgiva att bensin må inköpas av annan än registre­

rad utan skatt eller med nedsatt skatt mot försäkran till den skattskyldi­

ge angående bensinens användning.

494

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1971.
För obeskattad bensin som registrerad vid ikr aftträdandet förvarar på

annat försäljningsställe för detaljförsäljning än depå inträder skattskyl­
dighet vid ikra ftträdandet.

® Senaste lydelse 1964; 271.

¬

background image

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter-

SFS 1971: 252

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Sofiero den 4 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

BERTIL L�FBBRG

(L. S.)

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.