SFS 1971:251

710251.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:251

Utkom från trycket

den 15 ju ni 19 71

Kungl. Majrts förordning

om ändring i förordningen (1957:262) om allmän

energiskatt;

given Sofiero den 4 juni 1971.

Kungl. Maj:t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut^, funn it

gott att i fråga om förordningen (1957: 262) om allmän energiskatt^ för­

ordna,

dels att punkten 3 övergångsbestämmelserna till förordningen skall

upphöra att gälla,

dels att i 9�11 §§, 15 § 2 mom., 16�19 §§, 20 § 1 och 3 mom.,

21 och 22 §§, 23 § 1 och 3 mom., 24 § 2 mom., 25 § 2 mom. och 32 §
ordet "kontrollstyrelsen" i olika böjningsformer skall bytas ut mot

"riksskatteverket" i motsvarande form,

dels att 6�8, 12�14 §§ och 15 § 1 mom. samt bilagan till förord­

ningen skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i förordningen skall införas två nya paragrafer, 3 och 26 §§,

av nedan angivna lydelse.

3 §3 Riksskatteverket kan medgiva, att skatt för bränsle och elektrisk

kraft som förbrukas vid produktion av värme vid kraftvärmeverk skall

redovisas på grundval av uppmätt värmeförbrukning hos abonnenterna.

490

1 Prop. 1971; 73, SkU 34, rskr 1 98.

^ Förordningen om tryckt 1964: 350.

^ Förutvarande 3 § upphävd 19 59: 96.

B
b

¬

background image

6 § Den som inom riket producerar skattepliktigt flytande bränsle el­
ler förbrukar sådant bränsle för framställning av därmed likvärdig vara
är skyldig att hos riksskatteverket vara registrerad såsom producent av
skattepliktigt bränsle.

Den som i större omfattning återförsäljer eller förbrukar skattepliktigt

bränsle eller håller sådant bränsle i lager må efter ansökan registreras

hos riksskatteverket såsom återförsäljare eller förbrukare av dylikt bräns­
le. När särskilda skäl därtill äro må även eljest den, som förbrukar skat­

tepliktigt bränsle, efter ansökan registreras.

SFS 1971:251

7 § Skatten skall erläggas av den som är eller bort vara registrerad en­
ligt 6 §. Införes bränsle till riket av annan än den som är registrerad
skall dock skatten erläggas av den som inför bränslet.

Skatt skall erläggas även av den som icke är registrerad enligt 6 § och

som för annat ändamål än som avses i 24 § återförsäljer eller förbrukar

bränsle, som förvärvats utan skatt eller med nedsatt skatt mot försäkran
enligt 26 §.

8 § Skattskyldighet inträder

a) för den som är eller bort vara registrerad enligt 6 §, då bränsle av

honom levereras till köpare, som icke är registrerad, eller till eget för­

säljningsställe för detalj försälj ning som icke utgöres av depå eller tages i

anspråk för annat ändamål än försäljning,

b) för den, som utan att vara registrerad enligt 6 §, inför bränsle till

riket, vid införseln, och

c) i fall som avses i 7 § andra stycket, då bränslet levereras till k öpa­

re eller tages i anspråk för annat ändamål än försäljning.

12 § Skatten för elektrisk kraft skall erläggas av den som förbrukat

kraften.

Skyldighet att redovisa skatt till statsverket inträder då den elektriska

kraften distribueras till förbrukare, som icke är registrerad enligt 11 §

{skattepliktig distribution), eller då kraften av den som är sålunda re­

gistrerad nyttjas i egen rörelse {skattepliktig egenförbrukning). I fråga

om skyldighet att redovisa skatt skall såsom registrerad anses även den
som bort vara registrerad.

Vid skattepliktig distribution skall skatten av förbrukaren erläggas till

registrerade distributören, i förekommande fall genom icke registrerad
distributör. Har producent yrkesmässigt distribuerat kraft till förbruka­
re, är producenten med avseende å distributionen av sådan kraft att anse
såsom registrerad distributör.

Har den, som enligt 11 § registrerats såsom producent, till annan di­

stribuerat elektrisk kraft utan att detta skett yrkesmässigt, skall kraften

anses vara förbrukad i den förstnämndes rörelse.

13 § Registrerad distributör åligger att debitera och till s tatsverket in­

leverera skatten. Har debiterad skatt ej erlagts, skall den registrerade

distributören likväl inleverera ett däremot svarande belopp, såvida icke

annat följer av vad i 25 § 2 mom. d) stadgas.

I övriga fall skall förbrukaren inleverera skatten till statsverket.

491

. '

'i

-« ⬢

¬

background image

SFS 1971:251

14

Skatten utgår f�r elektrisk kraft för gatu- eller vägbelysning

med 0,5 öre för kilowattimme och för annan kraft med tio procent av
kraftens beskattningsvärde.

Beskattningsvärdet är lika med summan av de avgifter, som förbruka­

ren har att erlägga för den elektriska kraften. I den mån producent eller
registrerad distributör själv förbrukar kraften, är beskattningsvärdet lika

med summan av de avgifter, som skulle hava utgått, därest kraften för­

sålts för likartad användning som hos producenten eller distributören.

I beskattningsvärdet ingår icke skatt.

15 § 7 mom. Riksskatteverket äger, när särskilda skäl därtill äro, för­

ordna, att skatten skall utgå med visst belopp för kilowattimme. Belop­

pet skall fastställas så att det för de förbrukare, varom fråga är, så nära

som möjligt motsvarar den skatt som skulle hava utgått vid tillämpning

av 14 §.

26 §» Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer äger om

särskilda skäl föreligga medgiva, att bränsle eller elektrisk kraft får

inköpas av annan än registrerad utan skatt eller med nedsatt skatt mot
försäkran till leverantören angående användningen av bränslet eller kraf­
ten.

Bilaga

Förteckning över vissa bränslen för vilka allmän energiskatt skall
erläggas

Tulltaxe­

nummer

Bränsle

Skattesats

492

ur 27.01
ur 27.01

ur 27.02
ur 27.04

ur 27.04
ur 27.10

ur 27.10

Stenkol

12 kronor för ton

Stenkolsstybb samt stenkolsbriketter och
liknande fasta bränslen, framställda av

stenkol

6 kronor för ton

Brunkolsbriketter

6 kronor för ton

Koks och koksbriketter

14 kronor för ton

Koksstybb

6 kronor för ton

Fotogen med tillsats som möjliggör drift
av snabbgående dieselmotor

25 kronor för m^

Motorbrännoljor, eldningsoljor och bun­
keroljor med en viskositet i cSt-enheter
av:

högst 20 vid 20° C (skatteklass I)

25 kronor för m^

mer än 20 vid 20° C (skatteklass II) . . 16 kronor f�r m''

Anm. Skatten på oljor beräknas efter va­

rans fakturerade volym. Kan skatten icke

beräknas på sådant sätt eller sker fakture­

ring annorledes än enligt vedertagna grun­

der, äger beskattningsmyndigheten fastställa

grunder för beräkning av volymen.

Senaste lydelse 1970; 573. �ndringen innebär bl. a. at t andra stycket upphävs.

Förutvarande 26 § upphävd 1959 ; 96.

¬

background image

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1971.

SFS 1971:251

För obeskattat bränsle som registrerad vid ikraftträdandet förvarar på

annat försäljningsställe för detaljförsäljning än depå inträder skattskyl­

dighet vid ikraftträdandet.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Sofiero den 4 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

BERTIL L�FBERG

(L. S.)

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.