SFS 2015:890 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2015:890 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
150890.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 2 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi ska ha följande lydelse.

7 kap.

2 §

2

En skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle som avses i 1 kap.

3 a § och som levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 c § första
stycket mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från
bränsleskatt föreligger i det EU-landet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:19, bet. 2015/16:SkU13, rskr. 2015/16:75.

2 Senaste lydelse 2011:287.

SFS 2015:890

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.