SFS 1973:993

730993.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Kungl. Maj:ts förordning

SFS 1973:993

om ändring i förordningen (1961: 372) om bensinskatt;

utkom från t rycket

utfärdad den 14 december 1973.

Kungl. Maj:t förordnar i överensstämmelse med riksdagens beslut^ i

fråga om förordningen (1961: 372) om bensinskatt,

dels att 8 § skall upphöra att gälla,

dels att 3 och 4 §§ samt 7 § 1 mom. skall ha nedan angivna lydelse.

3 §2 Skattskyldighet inträder

a) för bensin, som av den som är eller bort vara registrerad enligt 5 §

levereras till köpare, som icke är registrerad, eller till eget försäljnings­

ställe för detaljförsäljning som icke utgöres av depå eller tages i anspråk

för annat ändamål än försäljning eller ock, vid avregistrering, ingår i

hans lager, när leveransen, ianspråktagandet eller avregistreringen sker;

b) för bensin, som av annan än registrerad inköpts mot försäkran en­

ligt 7 § 2 mom. andra stycket, när bensinen säljes eller tages i anspråk

för skattepliktigt ändamål.

Skattskyldig är i fall som avses i första stycket under a) den som är

eller bort vara registrerad och under b) säljaren eller förbrukaren.

Införes skattepliktig vara till riket av annan än registrerad skall skatt

erläggas till tullmyndighet. Tullagen (1973: 670) gäller i fråga om skat­
ten. Därjämte gäller 46 § förordningen (1959: 92) om förfarandet vid
viss konsumtio nsbeskattning.

4 §3 I fråga om skatt som skall utgå annorledes än vid införsel till

riket är riksskatteverket beskattningsmyndighet. Därvid skall vad i för­

ordningen om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning är stadgat
äga tillämpning. Riksskatteverket äger utfärda de föreskrifter rörande
redovisning och särskilda kontrollanordningar som verket finner erfor­

derliga för skattekontrollens utövande.

1 Prop. 1973:187, SkU 69, rskr 3 58.

2 S enaste lydelse 1971: 252. �~

3 Se naste lydelse 1971: 252. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

2027

¬

background image

SFS 1973:993

⬢.

1

7

i mom. I deklaration må avdrag göras för bensin, som

a) förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i egen rörelse och

för vilken skattskyldighet tidigare inträtt,

b) återtagits i samband med återgång av köp,
c) förbrukats eller försålts för förbrukning för framdrivande av tåg

eller fordon å järnväg,

d) förbrukats eller försålts för förbrukning för framdrivande av luft­

fartyg, härunder inbegripet start av icke motordrivet flygplan, eller för

varmköming eller provkörning av Itiftfartygs motor,

e) förbrukats eller försålts för förbrukning, i samband med tillverk­

ning av motorer, f�r avpro vning av motorer å provbädd eller å annan
dylik anordning utan att transportmedel därvid framföres,

f) förbrukats eller försålts för förbrukning för annat tekniskt ända­

mål än motordrift dock ej för framställning av vara som är lämpad eller

avsedd för motordrift eUer förpackats eller försålts för att förpackas
i sådan särskild förpackning om högst en liter som avses i 1 '§ andra
stycket, samt

g) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller

förts till frihamn.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1974.

CARL GUSTAF

^ Senas te lydelse 1971:252.

G. E. STR�NG
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.