SFS 1974:992

740992.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974: 992 Lag

utkom f rån t rycket »in nedsättning av allmän energiskatt;

den 23 dec. 1974

utfärdad den 20 december 1974.

Kungl. Maj:t förordnar följande med riksdagenk

Skatt enligt förordningen (1957: 262) om allmän energiskatt utgår på

annat bränsle än bensin eller motorsprit, som användes för växthus­
uppvärmning vid yrkesmässig växthusodling, efter en skattesats som sva­

rar mot 15 procent av den skattesats som enligt bilagan till förordningen

gäller för ifrågavarande bränsle.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975 och gäller i fråga om all­

män energiskatt, för vilken skattskyldighet inträder efter utgången av
år 1974.

CARL GUSTAF

G. E. STR�NG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 1974:177, SkU 60, rskr 39 8.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.