SFS 1982:452

820452.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:452

om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt;

utkom från trycket

utrårdad den 10 juni 1982.

Enligt riksd agens beslut' föreskrivs att 2§ lagen (1961:372) om bensin­

skatt^ skall ha nedan angiven lydelse.

2

Skatten utgår med 1 krona 37 öre per liter, om annat inte sägs i andra

eller tredje stycket.

För metanol, etanol och högre alkoholer samt för etrar av metanol och

etanol utgår skatten med 43 öre per liter. Ingår sådan alkohol eller eter i en

blandning som avses i 1 § fö rsta stycket a) eller b) utgår skatten för den

inblandade alkoholen eller etern med 43 ö re per liter och med 1 krona 37
öre per liter för b landningen i övrigt.

För gasol utgår skatten med 33 öre per liter.

Skatten beräknas efter varans fakturerade volym. I denna skall dock inte

inräknas smörjolja som har tillsatts bensin för motordrift. Kan skatten inte

beräknas på sådant sätt eller sker faktureringen inte enligt vedertagna

grunder, får beskattningsmyndigheten fastställa grunder för beräkning av

volymen.

den 21 ju ni 1982

JProp. 1981/82: 102 bil. 3, FöU 18, rskr 374.

Lagen omtryckt 1975: 274. Senaste lydelse av lagens rubrik 197 5: 274.

Senaste lydelse 198 2: 163.

- ⬢

\

¬

background image

SFS 1982:452

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982 .

På regeringens vägnar

ROLF WIRT�0N

Leif Lindsta m

(Budgetdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.