SFS 1982:163

820163.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:163

Lag

Utkom från trycket

den 30 mars 1982

om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt;

utfärdad den 18 mars 1982.

Enligt riksdagens beslut" föreskrivs att 2 § lagen (1961: 372) om bensin-

skatt^ skall ha nedan angivna lydelse.

2 P Skatten utgår med I krona 20 öre per liter, om annat inte sägs i andra
eller tredje stycket.

För metanol, efanol och högre alkoholer samt för etrar av metanol och

etanol utgår skatten med 43 öre per liter. Ingår sådan alkohol eller eter i en

sådan blandning som avses i 1 § första stycket a) eller b) utgår skatten för

den inblandade alkoholen eller etern med 43 öre per liter och med 1 kron a

20 öre per liter för blandningen i övrigt.

För gasol utgår skatten med 33 öre per liter.

Skatten beräknas efter varans fakturerade volym. I denna skall dock in­

te inräknas smörjolja som har tillsatts bensin för motordrift. Kan skatten

inte beräknas på sådant sätt eller sker faktureringen inte enligt vedertagna

grunder, får beskattningsmyndigheten fastställa grunder för beräkning av

volymen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1982.

På regeringens vägnar

ROLF WIRTEN

Leif Lindstam

(Budgetdepartementet)

448

' Prop. 1981/82; 100 bil. 2, SkU 30 och 45, rskr 173 .

^ Lagen omtryckt 1975:274. Senaste lydelse av lagens rubr ik 1975; 274.

Senaste lydelse 1981: 430.

, i

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.