SFS 1975:273

750273.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:273 Lag

utkom från t rycket oHi änd ring i lagCH (1974: 992) om nedsättning

den 10 juni 1 975

av allmän energiskatt;

utfärdad den 29 maj 1975.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att lagen (1974: 992) om ned­

sättning av allmän energiskatt skall ha nedan angivna lydelse.

468

1 § Skatt enligt lagen (1957:262) om allmän energiskatt utgår på

annat bränsle än bensin eller motorsprit, som användes för växthus-

1 Prop. 1975; 92, SkU 30, rskr 204.

Q

¬

background image

uppvärmning vid yrkesmässig växthusodling, efter en skattesats som

SFS 1975: 273

svarar mot 15 procent av den skattesats som enligt bilagan till lagen
gäller för ifrågavarande bränsle.

2 § Skatt enligt lagen (1957: 262) om allmän energiskatt på elektrisk

kraft ocb annat bränsle än bensin eller motorsprit som förbrukas vid

industriell tillverkning utgår med sådant belopp, att skatten icke över­
stiger tre procent av de tillverkade produktemas försäljningsvärde fritt
fabrik.

Föreligger särskilda skäl kan regeringen för visst fö retag medge ned­

sättning utöver vad som anges i första stycket.

3 § Riksskatteverket beslutar om nedsättning av skatt enligt 2 § första
stycket. Vid bedömningen av skattebelastningen tages hänsyn endast till

den genomsnittliga storleken av skatten i förhållande till försäljnings­
värdet för företagen inom en bransch eller för grupp av företag med
likartad tillverkning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975 ocb gäller i fråga om elekt­

risk kraft ocb bränsle för vilka skattskyldighet inträder efter utgången

av juni månad 1975.

På regeringens vägnar

G. E. STR�NG

Hans R. FridoUn

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.