SFS 1977:57

770057.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:57

om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt;

utkom från trycket

utfärdad den lOlnars 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 14 § lagen (1957; 262) om allmän

energiskatt^ skall ha nedan angivna lydelse.

14 § Skatten utgår för elektrisk kraft med 3 öre per kilowattimme. För

elektrisk kraft, som förbrukas i industriell verksamhet, utgör skatten dock

2 öre per kilowattimme for den del av förbrukningen under ett år som över­

stiger 40 000 kilowattimmar.

Denna lag träder i kraft d en 20 mars 1977.
1. Den nya skattesatsen för elektrisk kraft tillämpas för energiförbruk­

ning efter den första mätaravläsningen efter ikraftträdandet, om mätarav­

läsning göres under tiden den 20 mars-den 31 maj 1977. Som mätaravläs­
ning godtages även avläsning som enligt tillämpade rutiner göres av förbru­
karen.

2. Göres icke mätaravläsning enligt 1 eller sker sådan avläsning endast i

begränsad omfattning, tillämpas den nya skattesatsen på energiförbrukning

från och med den 1 april 1977, varvid skatten beräknas efter skälig grund.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Hans R. Fridolin

(Budgetdepartementet)

den 10 mars 1977

' Prop. 1976/77; 68, SkU 22, rskr 136.

^ L agen omtryckt 1975:272.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975; 272.

153

.v

⬢ ..

;.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.