SFS 1978:117

780117.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1978:117

om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt;

utkom från trycket

utfärdad den 6 april 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1961:372) om bensin­

skatt^ skall ha nedan angivna lydelse.

I 2 § Skatten utgår med s extioåtta öre för liter.

Skatten beräknas efter varans fakturerade volym. I denna skall dock

icke inräknas smörjolja som tillsatts bensin för motordrift. Kan skatten
icke beräknas på sådant sätt eller sker faktureringen annorledes än enligt
vedertagna grunder, äger beskattningsmyndigheten fastställa grunder för
beräkning av volymen.

den 1 3 april 19 78

Denna lag träder i kraft den 27 april 1978. Skattskyldig, som skall avläm­

na deklaration för kalendermånad, skall i deklarationen för april 1978 läm­
na uppgift om de n myckenhet bensin för vilken skattskyldighet inträtt un-

' Prop. 1977/78:94, SkU 39, rskr 192.

^ Lagen omtryckt 1975: 274. Senaste lydelse av lagens rubrik 1 975: 274.

177

12-SFS 1978

⬢ <

¬

background image

SFS 1978:117

der tiden den 1�den 26 april 197 8. I deklarationen för maj 1978 skall mot­
svarande redovisning avse tiden den 27 april-den 31 maj 1978.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Hans R. Fridolin

(Budgetdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.