SFS 1979:533

790533.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979: 533

om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt;

utkom från trycket

utfärdad den 14 juni 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1961: 372) om bensin-

skatt^ skall ha nedan angivna lydelse.

2

Skatten utgår med sextioåtta öre per liter för vara som avses i 1 § a)

och med sjutton öre per liter för metanol, etanol, propylalkohol och iso-

propylalkohol. Blandas alkohol som nu h ar sagts i bens in eller annan vara
utgår skatt med sjutton öre per liter för den inblandade alkoholen och med

sextioåtta öre per liter för blandningen i övri gt.

Skatten beräknas efter varans fakturerade volym. I denna skall dock

icke inräknas smörjolja som tillsatts bensin för motordrift. Kan skatten

icke beräknas på sådant sätt eller sker faktureringen annorledes än enligt

vedertagna grunder, äger beskattningsmyndigheten fastställa grunder för
beräkning av volymen.

den 27 juni 1979

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1980.

På regeringens vägnar

MARIANNE WAHLBERG

Leif Lindstam

(Budgetdepartementet)

' Prop. 1978/79:115, SkU 44, rskr 430.

^ Lagen omtryckt 1975:274, Senaste lydelse av lagens rubrik 19 75:274.

' Senaste lydelse 1978:117.

1291

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.