SFS 1980:1084

801084.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

. t

SFS 1980:1084 Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt;

utfärdad den 17 december 1980.

den 29 december 1980

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1961:372) om bensin­

skatt- skall ha nedan angivna lydelse.

2 §3 Skatten utgår med en krona tretton öre per liter. För metanol, eta-

nol, propylalkohol och isopropylalkohol utgår dock skatten med trettionio

öre per liter. Ingår alkohol som nu har sagts i blandning som avses i 1 §

första stycket a) eller b) utgår skatten för den inblandade alkoholen med

trettionio öre per liter och med en krona tretton öre per liter för blandning­

en i övrig t.

Skatten beräknas efter varans fakturerade volym. I denna skall dock

icke inräknas smöijolja som tillsatts bensin för motordrift. Kan skatten
icke beräknas på sådant sätt eller sker faktureringen annorledes än enligt

vedertagna grunder, äger beskattningsmyndigheten fastställa grunder for
beräkning av volymen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

På regeringens vägnar

ROLF WIRT�0N

Leif Lindstam

(Budgetdepartementet)

' Prop. 1980/81:49, NU 1980/81:19. rskr 10 0.

^ Lagen omtryckt 1975: 274.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:274.

^ Senaste lydelse 1980:678.

H''

C"

it

C

a

IIE

IG

Z

C

;i

I
c

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.