SFS 1981:344

810344.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:344

Lag

Utkom från trycket

O�� äedrmg i lagco (1957:262) om alSmäm energiskatt;

den 19 maj 1981

utfärdad den 7 maj 198 1.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1957: 262) om al l­

män energiskatt''

O

dels att 14 § och bilagan gka ll ha nedan angivna lydelse,

«

dels att i lagen skall införas en ny bilaga, bilaga 2, av nedan angivna ly-

t

delse.

i-a
ti'

''V'v

\

' Prop. l980/8l:ll8bil. 2, SkU44, rskr 285.

t-;

2 Lagen omtryckt 19 75; 272. Senaste lydelse av lagens rubrik 1 975; 272.

t;

¬

background image

14

Skatten utgår med 3 ör e per kilowattimme för elektrisk kraft som

SFS 1981:344

förbrukas i kommuner som anges i bilaga 2 till denn a lag. I övrigt utgår

skatten för elektrisk kraft med 4 öre per kilowattimme, utom i fråga om så­

dan kraft som förbrukas i industriell verksamhet, då skatten utgår med 3
öre per kilowattimme för den del av förbrukningen under ett år som över­
stiger 40000 kilowattimmar.

I Bilaga 1 till lagen (1957:262) om allmän energiskatt^

Förteckning över vissa bränslen för vilka allmän energiskatt skall erläggas

Tuiltaxe- Bränsle

Skattesats

nummer

ur 27.01 Stenkol

12 kr. för ton

ur 27.01 Stenkolsstybb samt stenkolsbriketter och liknande fasta

bränslen, framställda av stenkol

6 kr. för ton

ur 27.02 Brunkolsbriketter

6 kr. för ton

ur 27.04 Koks och koksbriketter

14 kr. för ton

ur 27.04 Koksstybb

6 kr. för ton

ur 27.10 Fotogen med tillsats som möjliggördrift av snabbgående

dieselmotor

207 kr. för m'

ur 27.10 Motorbrännoljor, eldningsoljor och bunkeroljor

207 kr. för m^

Anm. Skatten på oljor beräknas efter varans fakturera­

de volym. Kan skatten icke beräkn as på sådant sätt el­

ler sker fakturering annorledes än enligt vedertagna

grunder, äger beskattningsmyndigheten fastställa

grunder för beräkning av volymen.

Bilaga 2 till lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Förteckning över kommuner som avses i 14 §

Norrbottens län

Västerbottens län

Samtliga kommuner

Samtliga kommuner

Jämtlands län

Västernorrlands län

Samtliga kommuner

Sollefteå

�nge

�rnsköldsvik

Gävleborgs län

Kopparbergs län

Ljusdal

Malung

Mora

Orsa

�lvdalen

Värmlands län

Torsby

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.
Den nya skattes atsen for elektrisk kraft tillämpas för energiförbrukning­

en efter ikraftträdandet. Om mätaravläsning görs under tiden den 22
juni-den 6 juli 1981 gäller den nya skattesatsen för tiden efter mätaravläs-

ningen. Görs inte mätaravläsning eller görs den i endast begränsad omfatt­
ning, tillämpas den nya skattesatsen för energiförbrukningen från och med

'

Senaste lydelse 1979:1047.

^ Senaste lydelse 1980:677.

575

^i' "i j-t-: V'"'

¬

background image

SFS 1981:344

den 1 juli 1981 , varvid skatten beräknas efter skälig grund. Som mätarav­
läsning godtas även avläsning som enligt tillämpade rutiner görs av förbru­

karen.

På regeringens vägnar

ROLF WIRT�0N

Leif Lindstam

(Budgetdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.