SFS 1983:178

830178.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:178

om ändriog i lageji (1957:262) om allmän energiskatt;

utkom från trycket

den 26 april 1983

utfärdad den 14 april 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 24 § lagen (1957:262) om allmän

energiskatt^ skall ha nedan angivna lydelse.

24

I deklaration som avses i 23 § 1 mom. får avdrag göras för bränsle,

som

a) i beskattat skick förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i egen

rörelse,

b) återtagits i samband med återgång av köp,

c) förbrukats av eller försålts till kommunikationsföretag för bandrift

eller därmed likartat ändamål,

d) förbrukats eller försålts för förbrukning i fartyg som inte används för

fritidsändamål eller annat privat ändamål, eller i luftfartyg,

e) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller förts

till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där,

f) förbrukats eller försålts för förbrukning för annat ändamål än ener­

gialstring eller förbrukning, i sam band med fabr iksmässig tillverkning av

motorer, för avprovning av motorer å provbädd eller å annan dylik anord­

ning utan att transportmedel därvid framföres.

' Prop. 1982/83:99, SkU 37, rskr 234.

^ Lagen omtryckt 1975:272.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:272.

' Senaste lydelse 1979:532.

381

\

¬

background image

SFS 1983:178

g) förbrukats för framställning av bensin eller i förteckni ngen angivet

bränsle eller för produktion av annan skattepliktig elektrisk kraft än sådan

som avses i 25 § första stycket d),

P'

h) försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför

^

sig til! bristande betalning från köpare.

I

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1983.
De äldre bestämmelserna gäller fortfarande ifråga om avdrag som hänför

sig till redovisningsperioder som slutar före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.