SFS 1983:1004

831004.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:1004

om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt;

utkom från trycket

den 27 december 1983

beslutad den 15 december 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 24 och 25 §§ sam t bilaga 1 till

lagen (1957:262) om allmän energ iskatt^ skall ha nedan angivna lydelse.

24

I deklaration som avses i 23 § 1 mom. får avdrag göras för bränsle,

som

a) i beskattat skick förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i egen

rörelse,

b) återtagits i samban d med återgång av köp,

c) förbrukats av eller försålts till kommunikationsföretag för bandrift

eller därmed likartat ändamål,

d) förbrukats eller försålts för förbrukning i luftfartyg eller i fartyg, när

luftfartyget eller fartyget inte används för fritidsändamål eller annat privat

ändamål,

e) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller förts

till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där,

0 förbrukats eller försålts för förbrukning för annat ändamål än ener­

gialstring eller förbrukning, i sa mband med fabriksmässig tillverkning av

motorer, för avprovning av motorer å provbädd eller å annan dylik anord­

ning utan att transportmedel därvid framföres,

g) förbrukats för framställning av bensin eller i förteckningen angivet

bränsle eller för produktion av annan skattepliktig elektrisk kraft än sådan

som avses i 25 § första s tycket d),

h) försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlu sten hänför

sig till bristande betalning från köpare.

Avdrag får ä ven göras för kolbränslen som förbrukats eller försålts för

förbrukning i metallurgiska processer, i den mån avdrag inte har gjorts
enligt första s tycket f).

25 §'' 1 deklaration som avses i 23 § 2 mom. får avdrag göras för elektrisk

kraft, som

a) levererats till kommunikationsföretag för bandrift eller därmed likar­

tat ändamål eller överförts till annat land,

b) förbrukats eller försålts för förbrukning för annat ändamål än ener­

gialstring eller för användning i omed elbart samband med sådan förbruk­

ning eller vid framställning av bensin eller i förteckni ngen angivet skatte­
pliktigt bränsle,

c) försålts med förlust för den redovisningsskyldige, i den mån förlusten

hänför sig till bristande betalning från förbrukare eller icke registrerad

distributör av elektrisk kraft.

' Prop. 1983/84: 28. SkU 9. rskr 97.

"⬢ Lagen omtryckt 1975: 272.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1 975: 272.

^ Senaste lydelse 1983: 178.

"Senaste lydelse 1979:532.

2637

¬

background image

SFS 1983; 1004

d) producerats i mottrycksanläggning och förbrukats i e gen indus

verksamhet.

Avdrag får även göras för skatt för bensin eller annat bränsle,

förbrukats vid produktion av annan skattepliktig elektrisk kraft än
som avses i första stycket d), i den mån avdrag icke gjorts enligt 24 § fö

;

stycket g) eller enligt 7 § 1 mom. första stycket i) lagen (1961:372) om

bensinskatt.

Bilaga 1 till lagen (1957:262) om allmän energiskatt®

Förteckning över vissa bränslen for vilka allmän energiskatt skall erläggas

Tulltaxe- Bränsle

nummer

Skattesats

ur 27.01,

27.02

eller

27.04

ur 27.10

ur 27.10

Kolbränslen

97 kr. för ton

Fotogen med tillsats som möj liggör drift av snabb­

gående dieselmotor

411 kr. för

Motorbrännoljor, eldningsoljor och bunkeroljor .

411 kr. för

Anm. Skatten på oljor beräknas efter varans fak­

turerade volym. Kan skatten icke beräknas på så­

dant sätt eller sker fakturering annorledes än enligt

vedertagna grunder, äger beskattningsmyndighe­

ten fastställa grunder för beräkning av volymen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.
De äldre bestämmelserna gäller fortfarande i fråga om avdrag som hän­

för sig till redovisningsperioder som slutar före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

2638

Senaste lydelse 1983:531.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.