SFS 1984:187

840187.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:187

om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt;

utkom från trycket

den 27 april 1984

utfärdad den 26 april 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1961; 372) om bensin­

skatt^ skall ha neda n angivna lydelse.

2,

Skatt utgår med 1 kron a 43 öre per liter, om annat inte sägs i andra

eller tredje stycket.

För metanol, etanol och högre alkoholer utgår skatten med 46 öre per

liter. Ingår såd an alkohol i en blandning som avses i 1 § fö rsta stycket a)
eller b) utgår skatten för den inblandade alkoholen med 46 öre per liter och

med 1 krona 43 öre pe r liter för blandningen i övrigt.

För gasol utgår skatten med 39 öre per liter.

Skatten beräknas efter varans fakturerade volym. I denna skall dock inte

inräknas smörjolja som har tillsatts bensin för motordrift. Kan skatten inte

' Prop. 1983/84; 163, SkU 37, rskr 251.

^ Lagen omtryckt 1975:274. Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 274.

^ Senaste lydelse 1983; 118.

^65

¬

background image

SFS 1984:187

beräknas på sådant sätt eller sker faktureringen inte enligt vede

grunder, får beskattningsmyndigheten fastställa grunder för beräkni

volymen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1984.

På regeringens vägnar

BO HOLMBERG

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

'⬢i f

I

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.