SFS 1984:154

840154.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

'⬢

^ .

SFS 1984:154

lia ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt;

utkom från trycket

utfärdad den 29 mars 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1957:262) om

allmän energiskatt^

dels att 9, 13, 18�23 och 30 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 6-8, 11, 12, 24, 25 och 32 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 33 §, av nedan angivna

lydelse.

Till följd h ärav kommer lagen att ha följande lydelse från och med den

dag då denna lag träder i kraf t.

Allmänna bestämmelser

1 § Allmän energiskatt skall i enlig het med bestämmelserna i de nna lag

till staten erläggas för

a) bensin och gasol,
b) bränsle, som angives i en vid denna lag fogad förteckning, och

c) elektrisk kraft.

2 § Skatt utgår icke för inhemska fasta bränslen.

Skatt utgår ej heller för elektrisk kraft, som

a) framställes inom riket av producent, som förfogar över en installerad

generatoreffekt av mindre än 50 kilowatt och som icke yrkesmässigt distri­

buerar elektrisk kraft,

b) till lägre effekt än 50 kilowatt utan avgift levereras av producent eller

distributör till någon, som ej står i in tressegemenskap med producenten
eller distributören,

c) framställes och förbrukas å fartyg eller annat transportmedel, eller
d) nyttiggöres inom r örelse för produktion eller distribution av elektrisk

kraft eller bortgår till följd av förluster vid överföring, transformering eller

omformning hos producent eller distributör.

3 § Riksskatteverket kan medgiva, att skatt för bränsle och elektrisk

kraft som förbrukas vid produktion av värme vid kraftvärmeverk skall
redovisas på grundval av uppmätt värmeförbrukning hos abonnenterna.

3 a § Under tid då riksmöte ej pågår kan riksdagens finans- och skat­

teutskott på förslag av regeringen bestämma om skattesats eller besluta att
skatt enligt denna lag skall böija eller upphöra att utgå.

den 25 april 1984

' Prop. 1983/84:71, SkU 22, rskr 145.

^ Lagen omtryckt 1975:272.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975; 272.

¬

background image

SFS 1984; 154

Om bensin och gasol

; ^

4 § I denna lag avses med bensin de varor som är skattepliktiga enligt

första stycket a) och b) lagen (1961:372) om bensinskatt och med gasol V

som anges i 1 § första stycket c) nämnda lag. Bestämmelserna i den 1
skall, om inte annat följer av 5 §, tillämpas även på allmän energiskatt
bensin och gasol.

5 § Energiskatt utgår på bensin, utom i fall som avses i and ra stycket,

med 34 öre per liter och på gasol med 53 öre per liter.

För bensin, som används för framställning av stadsgas, skall skatten

utgå med 1,6 öre per liter. I fråga om energiskatt på sådan bensin skall i
övrigt gälla vad i denna lag stadgas om andra bränslen än bensin och gasol.

Om andra bränslen än bensin och gasol samt om elektrisk kraft

A. Andra bränslen än bensin och gasol

6 § Skattskyldig är

1. den som inom landet producerar skattepliktigt flytande bränsle eller

förbrukar sådant bränsle för framställning av därmed likvärdig vara,

2. den som har registrerats enligt 7 § andra stycket som återförsäljare

eller förbrukare av skattepliktigt bränsle,

3. den som för annat ändamål än som avses i 24 § å terförsäljer eller

förbrukar bränsle, som förvärvats utan skatt eller med nedsatt skatt mot
försäkran enligt 26 §.

7 § Den som är skattskyldig enligt 6 § 1 skall vara registrerad hos riks-

skatteverket.

Den som i större omfattning återförsäljer eller förbrukar skattepliktigt

bränsle eller håller sådant bränsle i lager kan registreras hos riksskattever-

ket som återförsäljare eller förbrukare av sådant bränsle. �ven annan som

förbrukar bränsle kan om det finns särskilda skäl registreras som förbru­

kare.

414

8 § Skattskyldigheten inträder

1. för den som är skattskyldig enligt 6 § I e ller 2, då bränsle av honom

levereras till köpare som inte är registrerad, eller till eget försäljningsställe

för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller tas i anspr åk för annat
ändamål än försäljning,

2. för den som är skattskyldig enligt 6 § 3, då bränslet levereras till

köpare eller tas i ans pråk för annat ändamål än försäljning, och

3. för den som upphör att vara registrerad enligt 7 §, när registreringen

upphör, varvid skattskyldigheten omfattar det bränsle som då ingår i h ans

lager.

Om skattepliktigt bränsle förs in i landet av annan än den som är

registrerad skall skatten betalas till tullmyndigheten. Därvid gäller tullagen

(1973:670) och 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om pun ktskatter och prisregle-
ringsavgifter.

¬

background image

)1� § Skatten utgår med i förteckningen angivet belopp för vikt- eller

völymenhet.

Det ankommer på riks skatteverket att i fråga om fasta bränslen fastställa

skattesatser för hektoliter som svarar mot de i förteckningen angivna
skattesatserna för ton.

B. Elektrisk kraft

11 § Skattskyldig är

1. den som inom landet yrkesmässigt distribuerar eller förbrukar av

honom producerad skattepliktig elektrisk kraft eller yrkesmässigt distribu­

erar av annan producerad dylik kraft, och

2. den som för annat ändamål än som avses i 25 § återförsäljer eller

förbrukar elektrisk kraft, som förvärvats utan skatt eller med nedsatt skatt

mot försäkran enligt 26 §.

Vid tillämpningen av denna lag skall den för vars räkning elektrisk kraft

överförs till lan det och den som utan att betala avgift tar emot elektrisk

kraft för vilken skatt skall betalas, anses ha producerat kraften.

Den som är skattskyldig enligt första stycket 1 skall vara registrerad hos

riksskatteverket som producent eller distributör av elektrisk kraft.

12 §" Skattskyldighet inträder

1. för den som är skattskyldig enligt 11 § första stycket 1, då den

elektriska kraften distribueras till förbrukare, som inte är registrerad enligt

11 § {skattepliktig distribution) eller då den skattskyldige använder kraften

i den egna rörelsen {skattepliktig egenförbrukning), och

2. för den som är skattskyldig enligt 11 § för sta stycket 2, då elektrisk

kraft levereras till köpare eller tas i anspråk för annat ändamål än försälj­

ning.

13 §5

14 § Skatten utgår med 4,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som
förbrukas i kommuner som anges i bilaga 2 till denna lag och med 5,2 öre

per kilowattimme i övriga fall. I fråga om sådan kraft som förbrukas i

industriell verksamhet utgår dock skatten med 3 öre per kilowattimme för
den del av förbrukningen under ett år som överstiger 40 000 kilowatt im­
mar.

15 § Distributör av elektrisk kraft skall, om ej annat följer av andra

stycket, föranstalta om uppmätning av sådan kraft med avseende på ener­
gi-

SFS 1984:154

^ Paragrafen upphävd genom denna lag.

�ndringen innebär bl.a. att första, tredje och fjärde styckena upphävs.

^ Paragrafen upphävd genom denna lag.

415

¬

background image

SFS 1984:154

När särskilda skäl föreligger får riksskatteverket för viss distrib

medgiva undantag från skyldighet enligt första stycket.

v

Kan den elektriska kraften icke beräknas på grundval av uppmätning fåt

den i stället beräknas efter vad som är skäligt.

>.

16 och 17 §§^

C. Uppbörd och kontroll

18-23 §§'

24

I deklaration som avser andra bränslen än bensin och gasol får

avdrag göras för skatt på bränsle som

a) i beska ttat skick förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i egen

rörelse,

b) återtagits i samband med återgång av köp,

c) förbrukats av eller försålts till kommunikationsföretag för bandrift

eller därmed likartat ändamål,

d) förbrukats eller försålts för förbrukning i luftfartyg eller i fartyg, när

luftfartyget eller fartyget inte används för fritidsändamål eller annat privat

ändamål,

e) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller förts

till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där,

f) f örbrukats eller försålts för förbrukning för annat ändamål än ener­

gialstring eller förbrukning, i sam band med fabriksmässig tillverkning av

motorer, för avprovning av motorer å provbädd eller å annan dylik anord­
ning utan att transportmedel därvid framföres,

g) f örbrukats för framställning av bensin eller i förteckningen angivet

bränsle eller för produktion av annan skattepliktig elektrisk kraft än sådan

som avses i 25 § först a stycket d),

h) försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför

sig till bristan de betalning från köpare.

Avdrag får även göras för kolbränslen som förbrukats eller försålts för

förbrukning i metallurgiska processer, i den mån avdrag inte har gjorts

enligt första stycket f).

Avdrag enligt första stycket h) far göras med belopp som svarar mot så

stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris.

Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning

åter lämnas för skatten på det bränsle som betalningen avser.

25

I deklaration som avser elektrisk kraft får avdrag göras för skatt på

elektrisk kraft, som

a) levererats till kom munikationsföretag för bandrift eller därmed likar­

tat ändamål eller överförts till annat land.

416

^ Paragraferna upphävda genom 1975: 272,

' Paragraferna upphävda genom denna lag.

Senaste lydelse av

22 § 1982:286

23 § 1982:286.

® Senaste lydelse 1983: 1004.

^ Senaste lydelse 1983: 1004.

¬

background image

�~ib) förb rukats eller försålts för förbrukning för annat ändamål än ener-

SFS 19M: 154

^'giälstring eller för användning i ome delbart samband med s ådan förbruk-

ining eller vid framställning av bensin eller i förteckningen angivet skatte­

pliktigt bränsle,

c) försålts med förlust för den redovisningsskyldige, i den mån förlusten

hänför sig till bristande betalning från förbrukare eller icke registrerad

distributör av elektrisk kraft,

d) producerats i mottrycksanläggning och förbrukats i e gen industriell

verksamhet.

Avdrag enligt första stycket c) får göras med belopp som svarar mot så

stor del av skatten som förlusten visas utgöra av den elektriska kraftens
försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning
skall redovisning åter lämnas för skatten på den kraft som betalningen
avser.

Avdrag far även göras för skatt för bensin eller annat bränsle, som

förbrukats vid produktion av annan skattepliktig elektrisk kraft än sådan
som avses i första stycket d), i den mån avdrag icke gjorts enligt 24 § första
stycket g) eller enligt 7 § 1 mom. första stycket i) lagen (1961:372) om

bensinskatt.

26 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer äger om
särskilda skäl föreligga medgiva, att bränsle eller elektrisk kraft får inköpas
av annan än registrerad utan skatt eller med nedsatt skatt mot försäkran till
leverantören angående användningen av bränslet eller kraften.

27

28 § "

29 §'^

30 §'^

31 §'^

32

Den som är registrerad enligt denna lag är pliktig att ordna sin

bokföring och, vad angår distribution av elektrisk kraft, jämväl sin statistik
på sådant sätt att enligt riksskatteverkets beprövande kontroll möjliggöres

a) i fråga om skattepliktiga bränslen, över tillverkning, inköp, försäljning

samt förbrukning i egen rörelse av dylika bränslen ävensom

b) i fråga om elektrisk kraft, över inköpt och försåld samt eljest mottagen

och levererad elektrisk energi samt över den elektriska energi, som inom
rörelsen producerats, förbrukats och bortgått såsom överföringsförlust
m.m., så ock över debiterade och erlagda kraftavgifter.

Paragrafen upphävd genom 1973:994.

" Paragrafen upphävd genom 1960:610.

Paragrafen upphävd genom 1959:96.

Paragrafen upphävd genom denna lag.

Paragrafen upphävd genom 1959:96.

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

417

' 4-SFS 1984

V

¬

background image

SFS 1984:154

33

Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:15

om punktskatter och prisregleringsavgifter.

34 §"

35-38 §§'«

39

I

/

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.
2. �ldre bestämmelser gäller i fråga om elektrisk kraft som levereras till

förbrukare på grund av ett före ikraftträdandet ingånget skriftligt avtal som
föreskriver bestämt pris för kraften utan möjligheter till prisändringar.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

Bilaga 1 till lagen (1957:262) om allmän energiskatt

Förteckning över vissa bränslen för vilka allmän energiskatt skall erläggas

Tulltaxe­

nummer

Bränsle

Skattesats

ur 27.01,

27.02

eller

27.04

ur 27.10

ur 27.10

Kolbränslen

97 kr. för ton

Fotogen med tills ats som möjliggör

drift av snabbgående dieselmotorer

411 kr. för

Motorbrännoljor, eldningsoljor och
brunkeroljor

411kr. för

Anm. Skatten på oljor beräknas efter

varans fakturerade volym. Kan

skatten icke beräknas på sådant sätt
eller sker fakturering annorledes än
enligt vedertagna grunder, äger

beskattningsmyndigheten fastställa

grunder för beräkning av volymen.

418

Förutvarande 33 § upphävd genom 1959:96.

Paragrafen upphävd genom 1971:86.

Paragraferna upphävda genom 1959:96.

Paragrafen upphävd genom 1975:272.

⬢v

¬

background image

Biiäga 2 till lagen (1957:262) om allmän energiskatt

SFS 1984:154

Förteckning över kommuner som avses i 14 §

Norrbottens län

Samtliga kommuner

Västerbottens län

Samtliga kommuner

Jämtlands län
Samtliga kommuner

Västernorrlands län
Sollefteå

�&nge
�rnsköldsvik

Gävleborgs län

Ljusdal

Kopparbergs län

Malung
Mora

Orsa
�lvdalen

Värmlands län

Torsby

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.