SFS 1984:853

840853.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om äodrmg i lagen (1957:262) om allmän energiskatt;

utfärdad den 29 nov ember 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 § lagen (1957:2 62) om allmän

energiskatt^ skall ha nedan angivna lydelse.

14 § Skatten utgår med 6,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som

förbrukas i kommuner som anges i bilaga 2 till de nna lag och med 7,2 öre

per kilowattimme i övriga fall. I fråga om sådan kraft som förbrukas i

industriell verksamhet utgår dock skatten med 5 öre per kilowattimme för
den del av förbrukningen under ett år som överstiger 40000 kilowatttim­

mar.

SFS 1984:853

Utkom från trycket

den 29 november 1984

Denna lag träder i kraft den 1 december 1984.
Den nya skattesatsen för elektrisk kraft tillämpas för energiförbruk­

ningen efter utgången av november 1984. Om mätaravläsning görs under
tiden den 23 november - den 7 december 1984 gäller den nya skattesatsen

för tiden efter mätaravläsningen. Görs inte mätaravläsning eller görs den i

endast begränsad omfattning, tillämpas den nya skattesatsen för energiför­

brukningen från och med den 1 dece mber 1984, varvid skatten beräknas

efter skälig grund. Som mätaravläsning godtas även avläsning som enligt

tillämpade rutiner görs av förbrukaren.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

' Prop. 1984/85:45, SkU 14, rskr28.

^ Lagen omtryckt 1984:154.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:272.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.