SFS 1984:851

840851.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:851

om ändrmg i lagen (1961:372) om bensinskatt;

utkom från trycket

den 29 november 1984

Utfärdad den 29 nove mber 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1961:372) om bensin­

skatt^ skall ha nedan angivna lydelse.

2

Skatt utgår med 1 krona 93 ö re per liter, om annat inte sägs i an dra

eller tredje stycket.

För metanol, etanol och högre alkoholer utgår skatten med 46 öre per

liter. Ingår sådan alkohol i en blandning som avses i 1 § för sta stycket a)
eller b) utgår skatten för den inblandade alkoholen med 46 öre per liter och

med 1 krona 93 öre per liter för blandningen i övrigt.

För gasol utgår skatten med 39 öre per liter.

Skatten beräknas efter varans fakturerade volym. I denna skall dock inte

inräknas smörjolja som har tillsatts bensin för motordrift. Kan skatten inte

beräknas på sådant sätt eller sker faktureringen inte enligt vedertagna

grunder, får beskattningsmyndigheten fastställa grunder för beräkning av
volymen.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1984.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

' Prop. 1984/85:45, SkU 14, rskr28.

Lagen omtryckt 1975:274,

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:274.

^ Senaste lydelse 1984: 187.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.