SFS 1984:994

840994.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:994

Lag

Utkom från trycket

oHi ändring 1 lagen (1957:262) om allmän energiskatt;

den 21 december 1984

utfärdad den 13 december 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1957:262) om

allmän energiskatt^

dels att 4 och 5 §§ skall upph öra att gälla,
dels att rubriken närmast före 4 § skall u tgå,
dels att 1, 6, 8, 10 och 24 §§, rubriken närmast före 11 § samt bilaga 1 till

lagen skall ha nedan angivna lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 6 § skall ersättas av en rubrik av nedan

angivna lydelse,

dels att rubriken närmast före 18 § skall sättas närmast före 24 § och ha

nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall in föras två nya paragrafer, 2 a och 27 §§, av nedan

angivna lydelse.

Till följd hä rav kommer lagen a tt ha följande lydelse från och med den

dag då denna lag träder i kraft.

Allmänna bestämmelser

1 § Allmän energiskatt skall betalas till staten enligt denna lag för bräns­

len som anges i bilaga 1 t ill denna lag och för elektrisk kraft.

' Prop, 1984/85:64, SkU 19, rskr 79.

2076

^ L agen omtryckt 1984:15 4.

¬

background image

2§ Skatt utgår icke för inhemska fasta bränslen.

SFS 1984:994

Skatt utgår ej heller för elektrisk kraft, som

a) framställes inom riket av producent, som förfogar över en installerad

generatoreffekt av mindre än 50 kilowatt och som icke yrkesmässigt distri­

buerar elektrisk kraft,

b) till lägre effekt än 50 kilowatt u tan avgift levereras av producent eller

distributör till någon, som ej står i in tressegemenskap med producenten
eller distributören,

c) framställes och förbrukas å fartyg eller annat transportmedel, eller
d) nyttiggöres inom rörelse för produktion eller distribution av elektrisk

kraft eller bortgår till följd av förlu ster vid överföring, transformering eller

omformning hos producent eller distributör.

2 a § Skatt utgår inte för

a) inhemskt framställd metan,

b) naturgas, som bortgår till följd av förluster vid transport eller om-

formning hos producent eller distributör,

c) stadsgas,
d) gasol, som med h änsyn till försäljningsform, kvantitet eller förpack­

ning har karaktär av butiksvara.

3 § Riksskatteverket kan medgiva, att skatt för bränsle och elektrisk

kraft som förbrukas vid produktion av värme vid kraftvärmeverk skall
redovisas på grundval av uppmätt värmeförbrukning hos abonnenterna.

3 a § Under tid då riksmöte ej pågår kan riksdagens finans- och skat­

teutskott på förslag av regeringen bestämma om skattesats eller besluta att
skatt enligt denna lag skall böija eller upphöra att utgå.

4 och 5 §§^

Om bränslen
6 § Skattskyldig är

1. den som inom landet producerar skattepliktigt bränsle eller förbrukar

sådant bränsle för framställning av därmed likvärdig vara,

2. den som har registrerats enligt 7 § andra stycket som återförsäljare

eller förbrukare av skattepliktigt bränsle,

3. den som för annat ändamål än som avses i 24 § återförsäljer eller

förbrukar bränsle, som förvärvats utan skatt eller med nedsatt skatt mot
försäkran enligt 26 §,

4. den som förvärvat gasol för annan användning än motordrift men som

använder gasolen för motordrift.

Den för vars räkning skattepliktig naturgas införs till landet anses som

producent.

7 § Den som är skattskyldig enligt 6 § 1 skall vara registrerad hos riks-

skatteverket.

' Paragraferna upphävda genom denna lag.

¬

background image

SFS 1984:994

Den som i s törre omfattning återförsäljer eller förbrukar skattepliktigt

bränsle eller håller sådant bränsle i lager kan registreras hos riksskattever-
ket som återförsäljare eller förbrukare av sådant bränsle. �ven annan som

förbrukar bränsle kan om det finns särskilda skäl registreras som förbru­

kare.

8 § Skattskyldigheten inträder

1. för den som är skattskyldig enligt 6 § första stycket 1 eller 2, då

bränsle av honom levereras till köpare som inte är registrerad, eller till eget

försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller tas i
anspråk för annat ändamål än försäljning,

2. för den som är skattskyldig enligt 6 § första stycket 3, då bränslet

levereras till köp are eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,

3. för den som är skattskyldig enligt 6 § första stycket 4, då bränslet tas i

anspråk för motordrift, och

4. för den som upphör att vara registrerad enligt 7 §, när registreringen

upphör, varvid skattskyldigheten omfattar det bränsle som då ingår i hans

lager.

Om skattepliktigt bränsle förs in i landet av annan än den som är

registrerad skall skatten betalas till tullmyndigheten. Därvid gäller tullagen

(1973:670) och 9 kap . 4 § lagen (1984:151 ) om punktskatter och prisregle­
ringsavgifter.

9 §"

10 § Skatten utgår med i bilaga I angivet belopp för vikt- eller volymen­

het. I fall som avses i 8 § första stycket 3 utgår dock skatten med ett belopp

som motsvarar skillnaden mellan s katt på gasol för motordrift och annan

gasol.

Det ankommer på riksskatteverket att i fråga om fasta bränslen fastställa

skattesatser för hektoliter som svarar mot de i förteckningen angivna
skattesatserna för ton.

Elektrisk kraft

11 § Skattskyldig är

1. den som inom landet yrkesmässigt distribuerar eller förbrukar av

honom producerad skattepliktig elektrisk kraft eller yrkesmässigt distri­
buerar av annan producerad dylik kraft, och

2. den som för annat ändamål än som avses i 25 § åte rförsäljer eller

förbrukar elektrisk kraft, som förvärvats utan skatt eller med nedsatt skatt

mot försäkran enligt 26 §.

Vid tillämpninge n av denna lag skall den för vars räkning elektrisk kraft

överförs till landet och den som utan att betala avgift t ar emot elektrisk

kraft för vilken skatt skall betalas, anses ha producerat kraften.

Den som är skattskyldig enligt första stycket 1 skall vara registrerad hos

riksskatteverket som producent eller distributör av elektrisk kraft.

2078

Paragrafen upphävd genom 19 84: 154.

¬

background image

12 § Skattskyldighet inträder

SFS 1984:994

1. för den som är skattskyldig enligt 11 § första stycket 1, då den

elektriska kraften distribueras till förbrukare, som inte är registrerad enligt
11 § (.skattepliktig distribution) eller då den skattskyldige använder kraften
i den egna rörelsen {skattepliktig egenförbrukning), och

2. för den som är skattskyldig enligt 11 § första stycket 2, då elektrisk

kraft levereras till köpare eller tas i anspråk för annat ändamål än försälj­
ning.

13

14 § Skatten utgår med 6,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som
förbrukas i kommuner som anges i bilaga 2 till denna lag och med 7,2 öre

per kilowattimme i övriga fall. I fråga om sådan kraft som förbrukas i
industriell verksamhet utgår dock skatten med 5 öre per kilowattimme för
den del av förbrukningen under ett år som överstiger 40000 kilowattim­

mar.

15 § Distributör av elektrisk kraft skall, om ej annat följer av andra

stycket, föranstalta om uppmätning av sådan kraft med avseende på ener-
gi-

När särskilda skäl föreligger får riksskatteverket för viss distributör

medgiva undantag från skyldighet enligt första stycket.

Kan den elektriska kraften icke beräknas på grundval av uppmätning får

den i stället berä knas efter vad som är skäligt.

16 och 17 §§^

18-23 §§'

Uppbörd och kontroll

24 § I deklaration som avser bränslen far avdrag göras för skatt på

bränsle som

a) i beskattat skick förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i egen

rörelse,

b) återtagits i samband med återgång av köp,

c) förbrukats av eller försålts till kommunikationsföretag för bandrift

eller därmed likartat ändamål,

d) förbrukats eller försålts för förbrukning i l uftfartyg eller i farty g, när

luftfartyget eller fartyget inte används för fritidsändamål eller annat privat

ändamål,

e) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller förts

till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där,

f) förbrukats eller försålts för förbrukning för annat ändamål än ener­

gialstring eller förbrukning, i sam band med f abriksmässig tillverkning av

' Paragrafen upphävd genom 1984: 154.

^ Paragraferna upphävda genom 1975:272.

Paragraferna upphävda genom 1984:154.

2079

¬

background image

SFS 1984:994

motorer, för avprovning av motorer å provbädd eller å annan dylik anord­
ning utan att transportmedel därvid framföres,

g) förbrukats för framställning av bensin eller i bilaga 1 angivet bränsle

eller för produktion av annan skattepliktig elektrisk kraft än sådan som
avses i 25 § första stycket d),

h) försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför

sig till bristande betalning från köpare.

Avdrag får, i den mån avdrag inte har gjorts enligt första stycket f), även

göras för kolbränslen som förbrukats eller försålts för förbrukning i me­

tallurgiska processer, vari även skall anses ingå den gas- och värmepro­
duktion som sker till följd av så dana processer.

Avdrag enligt första stycket h) får göras med belopp som svarar mot så

stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris.

Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning
åter lämnas för skatten på det bränsle som betalningen avser.

25 § I deklaration som avser elektrisk kraft far avdrag göras för skatt på
elektrisk kraft, som

a) levererats till kommunikationsföretag för bandrift eller därmed likar­

tat ändamål eller överförts till annat land,

b) förbrukats eller försålts för förbrukning för annat ändamål än ener­

gialstring eller för användning i om edelbart samband med sådan förbruk­

ning eller vid framställning av bensin eller i förteckningen angivet skatte­
pliktigt bränsle,

c) försålts med förlust för den redovisningsskyldige, i den mån förlusten

hänför sig till bristande betalning från förbrukare eller icke registrerad
distributör av elektrisk kraft,

d) producerats i mottrycksanläggning och förbrukats i egen industriell

verksamhet.

Avdrag enligt första stycket c) får göras med belopp som svarar mot så

stor del av skatten som förlusten visas utgöra av den elektriska kraftens

försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning

skall redovisning åter lämnas för skatten på den kraft som betalningen

avser.

Avdrag far även göras för skatt för bensin eller annat bränsle, som

förbrukats vid produktion av annan skattepliktig elektrisk kraft än sådan
som avses i första stycket d), i den mån avdrag icke gjorts enligt 24 § första

stycket g) eller enligt 7 § 1 mom. första stycket i) lagen (1961:372) om

bensinskatt.

26 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer äger om

särskilda skäl föreligga medgiva, att bränsle eller elektrisk kraft får inköpas
av annan än registrerad utan skatt eller med nedsatt skatt mot försäkran till
leverantören angående användningen av bränslet eller kraften.

27

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

medge återbetalning av skatt på bränsle som förvärvas av utländsk bc-

2080

" Förutvarande 27 § upphävd g enom 1973 :994.

¬

background image

skickning eller diplomatisk företrädare vid sådan beskickning eller av lönat

SFS 1984:994

konsulat eller lönad konsul eller av internationell organisation eller perso­
ner knutna till organisationen.

28 f

29 §'°

30 § "

31 §'2

32 § Den som är registrerad enligt denna lag är pliktig att ordna sin

bokföring och, vad angår distribution av elektrisk kraft, jämväl sin statistik

på sådant sätt att enligt riksskatteverkets beprövande kontroll möjliggöres

a) i fråga om skattepliktiga bränslen, över tillverkning, inköp, försälj­

ning samt förbrukning i egen rörelse av dylika bränslen ävensom

b) i fråga om elekt risk kraft, över inköpt och försåld samt eljest motta­

gen och levererad elektrisk energi samt över den elektriska energi, som

inom rörelsen producerats, förbrukats och bortgått såsom överföringsför­

lust m. m., så ock över debiterade och erlagda kraftavgifter.

33 § Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:1 51) om

punktskatter och prisregleringsavgifter.

34 §'^

35-38 §§'"

39 §'5

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Bestämmelserna i 27 §

tillämpas dock inte för tid före den 1 juli 1985.

�ldre best ämmelser tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som

hänför sig till tid före ikr aftträdandet.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

Paragrafen upphävd genom 1960:610.

Paragrafen upphävd genom 1959:96.

Paragrafen upphävd genom 1984:154.

Paragrafen upphävd genom 1959:96.

Paragrafen upphävd genom 1971:86.

" Paragraferna upphävda genom 1959:96.

Paragrafen upphävd genom 1975:272.

66-SFS 1984

¬

background image

SFS 1984:994

Bilaga 1 till lagen (1957:262) om allmän energiskatt

Förteckning över vissa bränslen för vilka allmän energiskatt skall erläggas ,
Tulltaxe­

nummer

ur 27.01,

27.02

eller

27.04

ur 27.10

ur 27.10

ur 27.11
ur 27.11

eller

38.19

Bränsle

Skattesats

Kolbränslen

140 kr. per ton

Fotogen med tillsats som
möjliggör drift av snabbgående

dieselmotorer

411kr. per m^

Motorbrännoljor, eldningsoljor

och bunkeroljor

411kr. per m^

Naturgas

308 kr. per 1000

Gasol som används för

a) motordrift

92 öre per liter

b) framställning av stadsgas. ..

24 kr. per ton

c) annat ändamål än motor­
drift eller stadsgasfram-
ställning

70 kr. per ton.

Anm. Skatten på oljor beräknas efter

varans fakturerade volym. Kan skatten

icke beräknas på s ådant sätt eller sker

fakturering annorledes än enligt veder­

tagna grunder, äger beskattningsmyn­

digheten fastställa grunder för beräk­

ning av volymen.

Bilaga 2 till lagen (1957:262) om allmän energiskatt

Förteckning över kommuner som avses i 14 §

Norrbottens län

Samtliga kommuner

Västerbottens län

Samtliga kommuner

Jämtlands län
Samtliga kommuner

Västernorrlands län

Sollefteå

�&nge

�rnsköldsvik

Gävleborgs län

Ljusdal

Kopparbergs län
Malung
Mora

Orsa

�lvdalen

2082

Värmlands län

Torsby

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.