SFS 1985:584

850584.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

v

.

SFS 1985:584

Utkom från trycket

den 24 juni 1985

om äEdrmg i lagen (1957:262) om allmän energiskatt;;

utfärdad den 6 juni 1985.

Enligt inksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1957:262) om allmän

energiskatt^ skall ha nedan angivna lydelse.

2 § Skatt utgår icke för inhemska fasta bränslen.

Skatt utgår ej heller för elektrisk kraft, som

a) framställes inom riket av producent, som förfogar över en installerad

generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt och som icke yrkesmässigt
distribuerar elektrisk kraft,

V

b) till lägre effekt än 50 kilowatt utan avgift levereras av producent eller

distributör till någon, som ej står i i ntressegemenskap med producenten

eller distributören,

c) framställes och förbrukas å fartyg eller annat transportmedel, eller

d) nyttiggöres inom rörelse för produktion eller distribution av elektrisk

kraft eller bortgår till följd av förlu ster vid överföring, transformering eller

omformning hos producent eller distributör.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

' Prop. 1984/85: 120, SkU 50, rskr 365.

' Lagen omtryckt 1984:994.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:272.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.