SFS 1985:1079

851079.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:1079 Lag

Utkom från trycket

ooi ändring i lagen (196 1:372) om bensinskatt;

den 30 december 1985

utfardad den 19 december 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 och 5§§ lagen (1961 :372) om

bensinskatt^ skall ha följande lydelse.

2410

2 § Skatt utgår, om inte annat sägs i an dra eller tredje stycket, med 2

kronor 13 öre per liter för blyfri bensin, varmed avses bensin med en
blyhalt om högst 0,013 gram per liter vid IS^C, och med 2 kronor 29 öre per

liter för annan bensin.

För metanol, etanol och högre alkoholer utgår skatten med 80 öre per

liter. Ingår sådan alkohol i en blandning som avses i 1 § första stycket a)

' Prop. 1985/86:61 bil. 2, SkU 16. rskr. 102.

^ Lagen omtryckt 1984:993.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 274.

¬

background image

eller b) utgår skatten för den inblandade alkoholen med 80 öre per liter och

SFS 1985:1079

för blandningen i övrigt med 2 kronor 13 öfe per liter om den utgörs av

blyfri bensin och med 2 kronor 29 öre per liter om den utgörs av annan
bensin.

För bensin som används för framställning av stadsgas utgår skatten med

1,6 �re per liter.

Skatten beräknas efter varans fakturerade volym. I denna skall dock inte

inräknas smörjolja som har tillsatts bensin för motordrift. Kan skatten inte

beräknas på sådant sätt eller sker faktureringen inte enligt vedertagna

grunder, får beskattningsmyndigheten fastställa grunder för beräkning av

volymen.

5 § Skattskyldigheten inträder

1. för den som är skattskyldig enligt 3 § I elle r 2, när bensin av honom

levereras till köpare, som inte är registrerad, eller till eget försäljningsställe
för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller tas i anspr åk för annat

ändamål än försäljning,

2. för den som är skattskyldig enligt 3§ 3, när bensin säljs eller tas i

anspråk för skattepliktigt ändamål, och

3. för den som upphör att vara registrerad enligt 4§, när registreringen

upphör, varvid s kattskyldigheten omfattar den bensin som då ingår i hans
lager.

Blandas blyfri bensin med annan bensin i samband med att bensinen

skall levereras till en köpare som inte är registrerad, eller till ett eget
försäljningsställe som inte är depå, skall i fall som avses i första stycket 1
skattskyldigheten inträda när blandningsförfarandet påböijas.

Om skattepliktig vara förs in i landet av annan än den som är registrerad

skall skatten betalas till tullmyndigheten. Därvid gäller tullagen (1973; 670)
och 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

2411

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.