SFS 1986:487

860487.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:487

Ulkom från trycket

den I9 juni 1986

Lag

om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt;

utfärdad den 11 juni 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14§ lagen (1957: 262) om all män

energiskatt^ skall ha följande lydelse.

14 § Skatten utgår med 6,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som

förbrukas i kommuner som anges i bilaga 2 till denna lag och med 7,2 öre

per kilowattimme i övriga fall. I fråga om sådan kraft som förbrukas i

industriell verksamhet utgår dock skatten med 5 öre per kilowattimme.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 19 87.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

' Prop. 1985/86:150 (bil. 1), SkU 50, rskr. 360.

^ L agen omtryckt 1984: 994.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975; 272.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.