SFS 1987:508

870508.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:508

Lag

Utkom från trycket

om ändring 1 lagen (1957:262) om allmän energiskatt;

den 18 juni 1987

utfardad den 4 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 a och 25 §§ samt bilaga 1 till

lagen (1957:262) om allmän energiskatt^ skall ha följande lydelse.

2 a § Skatt utgår inte för

a) inhemskt framställd metan,

b) naturgas, som bortgår till följd av förluster vid transport eller om-

formning hos producent eller distributör,

c) stadsgas eller gasol som används för framställning av stadsgas,
d) gasol, som med hä nsyn till försäljningsform, kvantitet eller förpack­

ning har karaktär av butiksvara.

25 § I deklaration som avser elektrisk kraft får avdrag göras för skatt på
elektrisk kraft, som

a) levererats till kommunikationsföretag för bandrift eller därmed likar­

tat ändamål eller överförts till annat land.

' Prop. 1986/87: 139, SkU 48, rskr. 311.

^ Lagen omtryckt 1984:994.

1118

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:272.

t;-;

/

¬

background image

b) förbrukats eller försålts för förbrukning för annat ändamål än energi-

SFS 1987:508

alstring eller för användning i omedelbart samband med sådan förbrukning
eller vid framställning av bensin eller i förteckningen angivet skattepliktigt

bränsle,

c) försålts med förlust för den redovisningsskyldige, i den mån förlusten

hänför sig till bristande betalning från förbrukare eller icke registrerad

distributör av elektrisk kraft,

d) producerats i mottrycksanläggning och förbrukats i egen industriell

verksamhet.

Avdrag enligt första stycket c) får göras med belopp som svarar mot så

stor del av skatten som förlusten visas utgöra av den elektriska kraftens

försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning

skall redovisning åter lämnas för skatten på den kraft som betalningen
avser.

Avdrag får även göras för skatt för bensin eller annat bränsle, som

förbrukats vid produktion av annan skattepliktig elektrisk kraft än sådan
som avses i första stycket d), i den mån avdrag icke gjorts enligt 24 § första

stycket g) el ler enligt 7 § 1 mom. första stycket g) lagen (1961:372) om
bensinskatt.

Bilaga 1 till lagen (1957:262) om allmän energiskatt^

Förteckning över vissa bränslen för vilka allmän energiskatt skall erläggas

TuUtaxe-

Bränsle

Skattesats

nummer

ur 27.01,
ur 27.02
eller
ur 27.04

Kolbränslen

305 kr. per ton

ur 27.10 Fotogen med tillsats som möjliggör

drift av snabbgående dieselmotorer...

610 kr. per m^

ur 27.10

Motorbrännoljor, eldningsoljor och
bunkeroljor

660 kr. per m^

ur 27.11

Naturgas

308 kr. per 1000 m^

ur 27.11
eller
ur 38.19 Gasol som används för

a) motordrift

92 öre per liter

b) annat ändamål än motordrift

185 kr. per ton

Anm. Skatten på oljor beräknas efter
varans fakturerade volym. Kan skat­
ten icke beräknas på sådant sätt eller

sker fakturering annorledes än enligt

vedertagna grunder, äger beskattnings­
myndigheten fastställa grunder för be­
räkning av volymen.

Senaste lydelse 1986:501.

1119

¬

background image

\

SFS 1987:508

Denna lag träder i kraft den I juli 1987.

L

På regeringens vägnar

'

KJELL-OLOF FELDT

f

Gunnar Skarell

'

(Finansdepartementet)

JJD

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.