SFS 1987:509

870509.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:509

Utkom från trycket

den ISju ni 1987

Lag

om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt;

utfärdad den 4 juni 1987.

Enligt r iksdagens beslut' föreskrivs att 1-3 §§ samt 7 § 1 mom. lagen

(1961:372) om bensinskatt^ skall ha följande lydelse.

1 § Till staten skall enligt bestämmelserna i denn a lag erläggas särskild

skatt (bensinskatt) för

a) bensin avsedd för motordrift och andra motorbränslen, som innehål­

ler minst 70 viktp rocent bensin (ur tulltaxenummer 27.10), med undantag

för flygbensin; samt

b) metylalkohol (metanol), etylalkohol (etanol) och högre alkoholer

samt andra än under a) avsedda blandningar, som innehåller sådan alkohol

(ur tulltaxenummer 22.08, 29.04 och 38.19), allt under förutsättning att
varorna är avsedda för användning till motordrift (motoralkohol).

Skatt skall dock inte utgå för mineraloljeprodukter, som införs till landet

för att vid oljeraffinaderier användas uteslutande som råvara vid tillverk­

ning av bensin. Skatt skall inte heller utgå för motoralkohol, som tillhanda­

hålls i särskild förpackning om högst en liter.

Bestämmelserna i denna lag om bensin gäller, om annat inte sägs,

samtliga de varuslag som är skattepliktiga enligt första stycket.

2

Skatt utgår, om inte annat sägs i andra stycket, med 2 kronor 33 öre

per liter för blyfri be nsin, varmed avses bensin med en blyhalt om högst

0,013 gram per liter vid 15° C, och med 2 kronor 53 öre per liter för annan

bensin.

För metanol och etanol utgår skatten med 80 öre per liter. Ingår sådan

alkohol i en blandning som avses i 1 § första stycket a) eller b) utgår
skatten för den inblandade alkoholen med 80 ö re per liter och f ör bland­
ningen i övrigt med 2 kronor 33 öre per liter om den utgörs av blyfri bensin
och med 2 kr onor 53 öre per liter om den utgörs av annan bensin.

Skatten beräknas efter varans fakturerade volym. I denna skall dock inte

inräknas smörjolja som har tillsatts bensinen. Kan skatten inte beräknas på
sådant sätt eller sker faktureringen inte enligt vedertagna grunder, far

beskattningsmyndigheten fastställa grunder för beräkning av volymen.

1120

' Prop. 1986/87; 139, SkU 48, rskr. 311.

^ L agen omtryckt 1984:9 93.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:274.

' Senaste lydelse 1985: 1079. Andringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

¬

background image

3§ Skattskyldig är

SFS 1987; 509

1. den som inom landet tillverkar bensin,

2. den som har registrerats enligt 4 § andra stycket som återförsäljare

eller förbrukare av bensin,

3. den som för annat ändamål än som avses i 7 § 1 mo m. återförsäljer

eller förbrukar bensin, som förvärvats utan skatt eller med nedsatt skatt

mot försäkran enligt 7 § 2 mom., eller som förbrukar bensin som inte är

avsedd för motordrift för sådant ändamål eller förbrukar flygbensin för
annat än drift av flygplan.

7 § 1 mom." I deklaration får avdrag göras för skatt på bensin, som har

a) förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i egen rörelse och för

vilken skattskyldighet tidigare inträtt,

b) återtagits i samband med återgång av köp,
c) förbrukats eller sålts för förbrukning för framdrivande av tåg eller

andra järnvägsfordon,

d) förbrukats eller sålts för förbrukning, i sam band med fabriksmässig

tillverkning av motorer, för avprovning av motorer i provbädd eller annan

sådan anordning utan att transportmedel därvid framförs,

e) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur Sverige eller

förts till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där,

f) sålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför sig

till bristande betalning från köpare,

g) förbrukats eller sålts för förbrukning vid p roduktion av skattepliktig

elektrisk kraft.

Avdrag enligt första stycket f) får göras med b elopp som svarar mot så

stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris.

Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning
åter lämnas för skatten på de varor som betalningen avser.

Denna lag träder i kra ft den 1 juli 1987.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

" �ndringen innebär bl. a. att andra och tredje styckena upphävs,

i i21

36-SFS 1987

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.