SFS 1987:1233

871233.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:1233 Lag

Utkom från trycket

om ändring 1 lagen (1961:372) om bensinskatt;

den 30 december 1987

3676

utfärdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att I och 5 §§ lagen (1961: 372) om

bensinskatt^ skall ha följande lydelse.

1

Till staten skall enligt b estämmelserna i denna lag erläggas särskild

skatt (bensinskatt) för

a) bensin avsedd för motordrift och andra motorbränslen, som innehåller

minst 70 viktprocent bensin, ur tulltaxenr 27.10 tulltaxelagen (1987: 1068),
med undantag för flygbensin; samt

b) metylalkohol (metanol), etylalkohol (etanol) och högre alkoholer samt

andra än under a) avsedda blandningar, som innehåller sådan alkohol, ur

tulltaxenr 22.07, 29.05 och 38.23 tulltaxeiagen , allt under förutsättning att

varorna är avsedda för användning till motordrift (motoralkohol).

Skatt skall dock inte utgå för mineraloljeprodukter, som införs till landet

för att vid oljeraffinaderier användas uteslutande som råvara vid tillve rk­

ning av bensin. Skatt skall inte heller utgå för motoralkohol, som tillhanda­
hålls i särskild förpackning om högst en liter.

Bestämmelserna i denna lag om bensin gäller, om annat inte sägs,

samtliga de varuslag som är skattepliktiga enligt första stycket.

5 §"* Skattskyldigheten inträder

1. för den som är skattskyldig enligt 3 § I eller 2, när bensin av honom

levereras till köpar e, som inte är registrerad, eller till eget försäljningsställe
för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller tas i anspråk för annat
ändamål än försäljning,

2. för den som är skattskyldig enligt 3 § 3, när bensin säljs eller tas i

anspråk för skattepliktigt ändamål, och

3. för den som upphör att vara registrerad enligt 4 §, när registreringen

upphör, varvid skattskyldigheten omfattar den bensin som då ingår i hans
lager.

Blandas blyfri bensin med annan bensin i samband med att bensinen

skall levereras till en köpare som inte är registrerad, eller till ett eget

försäljningsställe som inte är depå, skall i fall som avse s i första stycket 1

skattskyldigheten inträda när blandningsförfarandet påböijas.

Om skattepliktig vara förs in i landet av annan än den som är registrerad

skall skatten betalas till tullmyndigheten. Därvid gäller tullagen
(1987:1065) och 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle­

ringsavgifter.

⬢fe

' Prop. 1987/88:42, SkU 16, rskr. 97 .

^ L agen omtryckt 1984: 993,

^ Senaste lydelse 1987:509.

"⬢ Senaste lydelse 1985: 1079.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988,

SFS 1987:1233

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Gunnar Skarell

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.