SFS 1987:1200

871200.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:1200

Utkom från trycket

den 29 december 1987

3618

Lag

om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt;

utfärdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 8 § lagen (1957: 262) om allmän

energiskatt^ och bilaga 1 t ill lagen skall ha följande lydelse.

8 § Skattskyldigheten inträder

1. för den som är skattskyldig enligt 6 § första stycket 1 eller 2, då

bränsle av honom levereras till köpare som inte är registrerad, eller till eget

försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller tas i

anspråk för annat ändamål än försäljning,

2. för den som är skattskyldig enligt 6 § första stycket 3, då bränslet

levereras till köpare eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,

3. för den som är skattskyldig enligt 6 § första stycket 4, då bränslet tas i

anspråk för motordrift, och

4. för den som upphör att vara registrerad enligt 7 §, när registreringen

upphör, varvid skattskyldigheten omfattar det bränsle som då ingår i ha ns
lager.

Om skattepliktigt bränsle förs in i landet av annan än den som är

registrerad skall skatten betalas till tullmyndigheten. Därvid gäller tull­

lagen (1987:106 5) och 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och

prisregleringsavgifter.

Bilaga 1 till lagen (1957:262) om allmän energiskatt^

Förteckning över vissa bränslen för vilka allmän e nergiskatt skall erläggas

Tulltaxenr

Bränsle

Skattesats

ur 27.01,

Kolbränslen

305 kr. per ton

ur 27.02

eller
ur 27.04

ur 27.10

Fotogen med tillsats som möjliggör
drift av snabbgående dieselmotorer 610 kr. per m^

ur 27.10

Motorbrännoljor, eldningsoljor och
bunkeroljor

660 kr. per m^

ur 27.11

Naturgas

308 kr. per 1 000 m^

ur 27.11

Gasol som används för

eller

a) motordrift

92 öre per liter

ur 38.23

b) annat ändamål än motordrift ... 185 kr. per ton

Anm. Skatten på oljor beräknas ef­

ter varans fakturerade volym. Kan

skatten inte beräknas på sådant sätt
eller sker fakturering annorledes än
enligt vedertagna grunder, får be­
skattningsmyndigheten

fastställa

grunder för beräkning av volymen.

' Prop, 1987/88:42, SkU 16, rskr, 97.

^ L agen omtryckt 1984:9 94.

' Senaste lydelse 1987:508.

¬

background image

SFS 1987; 1200

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.