SFS 1988:527

880527.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt;

utfärdad den 26 maj 19 88.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1957:26 2) om allmän

energiskatt^ skall ha följande lydelse .

2

Skatt utgår icke för inhemska fasta bränslen.

Skatt utgår inte heller för e lektrisk kraft, som
a) framställs inom landet av producent, som förfogar över en installerad

generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt och som inte yrkesmässigt
distribuerar elektrisk kraft,

b) till lägre effekt än 50 kilowatt utan avgift levereras av producent eller

distributör till någon, som inte står i i ntressegemenskap med producenten
eller distributören,

c) framställs eller f örbrukas på fartyg eller annat transportmedel,
d) nyttiggörs inom röre lse för produktion eller distribution av elektrisk

kraft eller bortgår till fö ljd av förluster vid överföring, transformering eller

omformning hos pro ducent eller distributör, eller

e) förbrukas i en e lektrisk panna för produktion av varmluft, hetvatten

eller ånga under förutsättning att,

elpannans effekt överstiger en megawatt,
ingen oljebaserad produktion av elektrisk kraft förekommer inom landet

av energibalansskäl under den tid som pannan utnyttjas,

' Prop. 1987/88:163, SkU 36, rskr. 315.

^ Lagen omtryckt 1984 :994.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 272.
' Senaste lydelse 1 985: 584.

35-SFS 1988

SFS 1988:527

Utkom från trycket

den 16 juni 1988

1089

¬

background image

SFS 1988:527

värmebehovet under de tider då en elektrisk panna inte utnyttjas kan

tillgodoses på annat sätt,

mätaravläsning sker i böljan och slutet av den perio d som skattebefriel­

sen avser, och

i fråga om inköpt kraft, ett särskilt av riksskatteverket godkänt avtal har

träffats som innebär att leveransen kan avbrytas av leverantören, när så

erfordras av kraftsystemskäl.

Denna lag trä der i kraft den 1 juli 19 88 och gäller i fråga om elektrisk

kraft som förbrukas i en elektrisk panna fr. o. m. denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.