SFS 1988:107

880107.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

in

Lag

SFS 1988:107

tic om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt;

utkom från trycket

den 29 mars 1988

å

utfärdad den 17 mars 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1961:372 ) om bensin­

skatt^ skall ha följande lydelse.

2

Skatt utgår, om inte annat sägs i andra stycket, med 2 kronor 58 öre

per liter för blyfri bensin, varmed avses bensin med en blyhalt om högst

0,013 gram per liter vid 15° C, och med 2 kro nor 78 öre per liter för annan

bensin.

För metanol och etanol utgår skatten med 80 öre per liter. Ingår sådan

alkohol i en blandning som avses i 1 § fö rsta stycket a) eller b) utgår
skatten för den inblandade alkoholen med 80 öre per liter och för bland­

ningen i övrigt med 2 kronor 58 öre p er liter om den utgörs av blyfri bensin

och med 2 kronor 78 öre p er liter om den utgörs av annan bensin.

'Prop. 1987/88:50(bil. 2), SkU21,rskr. 131.

^ Lagen omtryckt 1984:993.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 274.

' Senaste lydelse 1987:509.

¬

background image

SFS 1988:107

Skatten beräknas efter varans fakturerade volym. 1 denna skall dock inté

inräknas smörjolja som har tillsatts bensinen. Kan skatten inte beräknas på
sådant sätt eller sker faktureringen inte enligt vedertagna grunder, får
beskattningsmyndigheten fastställa grunder för beräkning av volymen. ,

Denna lag träder i kraft d en 1 april 1988.

På regeringens vägnar

BENGT K. �&. JOHANSSON

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

I

I'

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.