SFS 1989:475

890475.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:475 Lag

utkom från trycket

oHi ändring i la gen (1957:262) om allmän energiskatt;

den 16juni 1989

utfärdad den 8 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 § och bilaga 1 till lagen

(1957:262) om allmän energiskatt^ skall-ha följande lydelse.

14

Skatten utgår med 8,2 öre per kilowattimme for elektrisk kraft som

förbrukas i k ommuner som anges i bilaga 2 t ill denna lag och med 9,2 öre

per kilowattimmme i övri ga fall. I fråg a om såda n kraft som för brukas i
industriell verksamhet utg år dock skatten med 7 öre per kilowattimme.

Bilaga 1 till lagen (1957:262) om allmän energiskatt*

Förteckning över vissa bränslen för vilka allmän energiskatt skall erläggas
Tulltaxenr

Bränsle

Skattesats

ur 27.01,

ur 27.02

eller

ur 27.04

ur 27.10

ur 27.10

ur 27.11

ur27.11

eller

I 38.23

Kolbränslen

450 kr. per ton

Fotogen med tillsats som möjliggör

drift av snabbgående dieselmotorer

Motorbrännoljor, eldningsoljor och

bunkeroljor

Naturgas

350 kr. per 1000 m^

Gasol som används för

a) motordrift

b) annat ändamål än motordrift . .

Anm. Skatten på oljor beräknas efter

varans fakturerade volym. Kan skat­

ten inte beräknas p ä sådant sätt eller

sker faktureringen annorledes än en­

ligt vedertagna grunder, får beskatt­

ningsmyndigheten fastställa grunder

för beräkning av volymen.

960 kr. per m ^

960 kr. per m'

92 öre per liter

210 kr. per ton

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

664

' 1988/89: FiU30. rskr. 327.

^ Lagen omtryckt 1984; 994.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:272.

^ Senaste lydelse 1986:487.

'' Senaste lydelse 1989; 195.

¬

background image

Den nya skattesatsen för elektrisk kraft tillämpas för energiförbrukning-

SFS 1989:475

en efter utgången av juni 19 89. Om mätaravläsning görs under tiden den

23 juni-den 7 juli 1989 gäller den n ya skattesatsen för tiden efter mätar-
avläsningen. Görs inte mätaravläsning eller gör s den i endast begränsad

omfattning, tillämpas den nya skattesatsen för energif örbrukningen från
och med den 1 juli 1989, varvid skatten beräknas efter skälig grund. Som
mätaravläsning godtas även avl äsning som en ligt tillämpade rutiner g örs

av förbrukaren.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Gunnar Skarell

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.