SFS 1989:1029

891029.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:1029

; om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt;

utkom från trycket

den 27 december 1989

utfärdad den 18 december 1989.

Enligt riksdagens be slut' föreskrivs att 2 § lagen (1961:372) om bensin­

skatt^ skall ha följand e lydelse.

2

Skatt utgår, om inte annat sägs i andra stycket, med 2 kronor 92 öre

per liter for blyfri be nsin, varmed avses bensin med en blyhalt om högst

0,013 gram per liter vid 15°C, och med 3 kronor 16 öre per liter for annan

bensin.

För metanol och etanol utgår skatten med 80 öre per liter. Ingår sådan

alkohol i en blandning som avses i 1 § första stycket a) eller b) utgår skatten
for den inblandade alkoholen med 80 öre per liter och för blandningen i

övrigt med 2 kronor 92 öre per liter om den utgörs av blyfri bensin och med
3 kronor 16 öre per liter om den utgörs av annan bensin.

Skatten beräknas efter varans fakturerade volym. I denna skall dock inte

inräknas smörjolja som har tillsatts bensinen. Kan skatten inte beräknas
på sådant sätt eller sker faktureringen inte enligt vedertagna grunder, får
beskattningsmyndigheten fastställa grunder for beräkning av volymen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

' Prop. 1989/90:50, SkUiO, rskr. 96.

' Lagen omtryckt 1984:993.

' Senaste lydelse 1988:107.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.