SFS 1990:587

900587.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:587 Lag

utkom frän iryckel

Oltl SVavelskatt;

den 21 juni 1990

utfärdad den 14 juni 1990.

Enligt riksdagens beslu t' foreskrivs följande.

1 § Skatt skall betalas till staten enligt denna lag for svavelinnehållet i,

1. kolbränsle (ur tulltaxenr 27.01, 27.02 eller 27.04 tulltaxelage

1987; 1068),

2. torvbränsle (ur tulltaxenr 27,03 tulltaxelagen),

3. motorbrännolja och eldningsolja (ur tu lltaxenr 27.10 tulltaxelagen).

2 § För kolbränsle och torvbränsle tas svavelskatt ut med 30 kronor
kilogram svavel i bränsle t.

För motorbrännolja och eldningsolja tas svavelskatt ut med 27 kron

per kubikmeter olja för varje tiondels viktprocent svavel i sådan olja.,

Svavelskatt tas inte ut om oljans svavelinnehåll är högst 0,1 viktprocen

Vid bestämning av skatten på grund av svavelinnehållet, mätt som vik
procent svavel i oljan , skall avrundning göras uppåt till närmaste tiondel
viktprocent.

Svavelhalten vid tidpun kten for skattskyldighetens inträde skall ligga till

grund for beräkningen av skatten.

3 § Bestämmelserna i 6 § första stycket 1 � 3, 7 §, 8 § första stycket I,
och 4 samt andra stycket, 10 § andra stycket, 32 och 33 §§ lagen (1957:262),
om allmän energiskatt tillämpas i fråga om sva velskatt. Hänvisningarna
6 § första stycket 3 lagen om allmän energiskatt till 24 respektive 26 § i d
lagen skall härvid i stället avse 4 respektive 5 § i denna lag.

I fråga om torvbränsle är den som tar upp torven att anse som produ

cent.

1058

I Prop. 1989/90: 111, SkU31, rskr. 3 57.

¬

background image

I deklaration får avdrag göras för skatt på svavel i bräns le som

SFS 1990:587

_ j beskattat skick förvärvats för återför säljning eller förbrukning i egen

Ise,

återtagits i sam band med återgång av köp,

3. förbrukats eller försålts för förbrukning i luftfart yg eller i fartyg, när

luftfartyget eller fartyget inte används för fritidsändamål eller annat privat

ändamål,

*

4. av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller förts

till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där,

5. förbrukats eller försålts för förbrukning för annat ändamål än energi­

alstring,

6. förbrukats för framställning av bensin eller sådant bränsle som anges

il §3,

7. försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför

sig till bristande betalning från köpare.

Avdrag får, i den mån avdrag inte har gjorts enligt första stycket 5, även

göras för skatt på svavel i bränsle som har förbrukats eller försålts för
förbrukning i metallurgiska processer eller processer för framställning av

varor av andra mineraliska ämnen än metaller, vari även skall anses ingå

den gas- och värmeproduktion som sker till följd av sådana processer, eller
i sodapannor eller lutpannor.

Avdrag enligt första stycket 7 får göras med belopp som s varar mot så

Midd stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris.

!?(ilö Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning

åter lämnas för skatten på det bränsle som betalningen avser.

5 § Annan än den som är registrerad får köpa in brän sle utan skatt eller

med nedsatt skatt mot avgivande av en försäkran till leverantören att
bränslet skall användas för ett sådant ändamål som avses i 4 § första

stycket 3 eller 5 eller andr a stycket.

6 § Har svavelskatt tagits ut och har den skattskyldige begränsat utsläpp

av svavel genom re ningsåtgärd eller genom bindning i någon produkt eller
i aska i samb and med förbrukning av det skattepliktiga bränslet medger

riksskatteverket efter ansökan av den skattskyldige återbetalning med 30

kronor per kilogram svavel som utsläppet har minskat med.

Har begränsningen av utsläpp gjorts av någon som inte är skattskyldig

medger riksskatteverket efter ansökan av denne kompensation för den

svavelskatt som belastar bränslet med 30 kronor per kilogram som utsläp­

pet har minskat med.

7 § Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 6 § görs skriftli­
gen hos riksskatteverket. Den skall omfatta en period om ett kalenderkvar­

tal och ges in till r iksskatteverket inom ett år efter kvartalets utgång.

�&terbetalning eller kompensation medges inte för belopp som understi­

ger 1 000 kronor för ett kalenderkvartal.

8 § Har återbetalning eller kompensation för svavelskatt skett med för

högt belopp på grund av oriktig uppgift, som sökanden lämnat, eller på

.grund av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende, är

1059

¬

background image

SFS 1990:587

mottagaren skyldig att till statsverket återbetala vad han sålunda o

erhållit. Beslut härom meddelas av riksskatteverket.

�&tgärd för att ta ut oriktigt erhållit återbetalnings- eller kompensati

belopp får inte vidtas senare än fem år efter utgången av det kalend

under vilket beloppet erhåll its.

9 § Beslut enligt 6 eller 8 § överklagas hos kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

ODD ENGSTR�M

ERIK �&SBRINK

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.