SFS 1990:582

900582.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:582 Lag

Utkom från trycket

Om koIdlOXidskatt;

den 21 juni 1990

utrårdad den 14 juni 1990.

Enligt riksdagens beslu t' föreskrivs följande.

1 § Koldioxidskatt skall betalas till staten enligt d enna lag för bränsl en
som anges i bilag a till lagen.

Koldioxidskatt skall vidare betalas för de varuslag som är skatteplikt!

enligt 1 § lagen (1961:372) om bensinskatt, med undantag för metylalk

hol (metanol) och etylalkohol (etanol). Undantaget gäller även metan

eller etanol som ingår i sådant annat motorbränsle som avses i 1 § förs
stycket a) nä mnda lag.

1048

I Prop. 1989/90:111. SkU31, rskr. 357,

¬

background image

'ttitl

Koldioxidskatt tas ut för bränslen som avses i I § första s tycket med i

SFS 1990:582

ägan angivet belopp för vikt- eller volymenhet. För varuslag som är

fej

ttepliktiga enligt 1 § andra stycket tas skatt ut med 58 �re per liter.

'0 § I fråga om bränslen so m avses i I § första stycket t illämpas 2 § första

"^stycket, 2 a, 6 - 8 §§, 10 § andra stycket, 24 §, 25 § tredje stycket, 26, 27, 32

' öch 33 §§ lagen (1957:262) om allmän energiskatt,

tinri;

I fräga om varuslag som ä r skattepliktiga enligt I § andra stycket tilläm-

.pas lagen (1961:372) om bensinskatt utom 1 § och 2 § första och andra
' styckena. Bestämmelserna om bensin i nämnda lag gäller de varuslag som

är skattepliktiga enligt 1 § andra stycket denna lag.

(kri;
liätij 4 § Har koldioxidskatt tagits ut för bränsle som avses i 1 § första stycket

li ili och har den skattskyldige begränsat utsläpp av koldioxid i samband med

Jil Gi förbrukning av bränslet, medger riksskatteverket efter ansökan av den

skattskyldige återbetalning av betald koldioxidskatt i förhållande till hur

Ei3(r; mycket utsläppet har minskat.

Har begränsningen av utsläpp gjorts av någon som inte är skattskyldig

medger riksskatteverket efter ansökan av denne kompensation för den
koldioxidskatt som belastar bränslet i förhållande till hur mycket utsläppet
har minskat.

5 § Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 4 § görs skriftli­

gen hos riksskatteverket. Den skall omfatta en period om ett kalenderkvar­

tal och ges in till riksskatteverket inom ett år efter kvartalets utgång.

�&terbetalning eller kompensation medges inte för belopp som understi­

ger 1 (XX) kronor för ett kalenderkvartal.

lal

6 § Har återbetalning eller kompensation för koldioxidskatt skett med

< för högt belopp på grund av oriktig uppgift, som sökanden lämnat, eller på

grund av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende, är

. mottagaren skyldig att till statsverket återbetala vad han sålunda oriktigt

erhållit. Beslut härom meddelas av riksskatteverket.

�&tgärd för att ta ut oriktigt erhållet återbetalnings- eller kompensations­

belopp får inte vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår
undet vilket beloppet e rhållits.

7 § Beslut enligt 4 eller 6 § överklagas hos kammarrätten.

Bilaga till lagen (1990:582) om koldioxidskatt

110':^ ⬢

Tulltaxcnr

Bränsle

Skattesats

; enligt tull-

3'^^^';,taxelagen

(1987:1068)

f-'ur 27.01,

0ir27.O2

eller

. r27.04

Koibränsien

620 kr. per ton

ur27.10

Fotogen med tillsats som möjliggör drift

av snab bgående dieselmotorer, motor-

brännoljor och eldningsoljor

720 kr. per m'

1049

¬

background image

SFS 1990:582

TuIIlaxcnr

Bränsle

Skattesats

enligt tull­

taxelagen

(1987:1068)

ur27.11

Naturgas

535 kr. per

1000 m'

ur25.11

eller

ur38.23

Gasol som används för

a) drift av motorfordon

40 öre per liter

b) annat ändamål än drift av motorfor­

don

750 kr. per ton

EXenna lag träder i kraft den 1 j anuari 1991.

På regeringens vägnar

ODD ENGSTR�M

ERIK�&SBRINK

(Finansdepartementet)

'!⬢

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.