SFS 1990:584

900584.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

,öv

SFS 1990:584

ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av allmän utkom från trycket

rgiskatt;

den21 juni 1990

{

årdad den 14 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att rubriken till lagen (1974:992) om

nedsättning av allmän energiskatt^ samt 1 och 2 § § lagen skall ha föl jande
lydelse.

Lag om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt

1 § Skatt enlig t lagen (1957 :262) om allm än energiskatt utgår på ele k­

trisk kraft och bränsle, som användes för växthusuppvärmning vid yrkes­
mässig väx thusodling, efter en skattesats so m svarar mot 15 pro cent av
den skattesats som enligt lage n gäller för elektrisk kraft eller för ifrågava­
rande bränsle. Detsamma gäller skatt enligt lagen (1990:582) om kol­
dioxidskatt på sådant bränsle som avses i 1 § första stycket nämnda lag.

2 § Skatt enligt lagen (1957:262) om allmän energiskatt på elektrisk
kraft och bränsle som förbrukas vid industriell tillverkning och skatt enligt
lagen (1990 :582) om koldioxidskatt på sådant bränsle som avses i 1 §

första stycket nämnda lag som förbrukas vid industriell tillverkning, tas ut

med sådant belopp att den sammanlagda skatten inte öve rstiger tre pro ­
cent av de tillverkade produktemas försäljningsvärde fritt fabrik.

Föreligger särskilda skäl kan re geringen för visst företag medge nedsätt­

ning utöver vad som anges i första stycket.

Denna lag träder i kr aft den 1 ja nuari 1991.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

' Prop. 1989/90: Il I, SkU31, rskr. 357.

' Lagen omtryckt 1984:996.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.