SFS 1990:585

900585.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

V(

om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt-

1990:585

I;

'

Utkom från trycke t

> ⬢

road den 14 jun i J990.

21 juni I990

uksdagens beslut' föreskrivs att 2 4 6 nrh i RR

om bensinskatt^ skall ha följande lydelse. '

(1961:372)

^»⬢OP. 1989/90:111. SkU3],rskr. 357

£cn omtryckt 1984:993.

1055

¬

background image

SFS 1990:585

2 §' Skatt tas ut, om inte annat sägs i andra stycket, med 2 kronor 40
per liter för blyfri bensin, varmed avses bensin med en blyhalt om h

0,013 gram per liter vid 15° C och med 2 kron or 64 öre per liter för an

bensin.

För metanol och etanol tas skatten ut med 80 öre per liter. Ingår såd

alkohol i en blandning som avses i 1 § första stycket a) eller b) tas skatt

ut för den inblandade alkoholen med 80 öre per liter och för blandningen

övrigt med 2 k ronor 40 öre per liter om den utgörs av blyfri bensin ocK

med 2 kro nor 64 öre per liter om den utgörs av annan bensin.

.

Skatt tas inte ut för sm örjolja som är inblandad i bensin.

4 § Den som är skattskyldig enligt 3 § 1 skall vara registrerad hos riks-

skatteverket.

Den som i verksamhet som i huvudsak medför skattskyldighet enligt

lagen (1968:430) om medvärdeskatt i större omfattning återförsäljer eller
förbrukar bensin eller håller bensin i lager, kan registreras hos riksskatte-
verket som återförsäljare eller förbrukare av bensin.

6 § Skatt på bensin skall åte rbetalas om förvärvet gjorts av

1. utländsk beskickning eller lönat konsulat i Sverige eller sådan inte

nationell organisation, som avses i lagen (1 976:661) om immunitet och

privilegier i vissa fall,

2. diplomatisk företrädare vid utländsk beskickning i Sverige och lönad'

konsul vid utländskt konsulat i Sverige.

�&terbetalning skall ä ven ske för skatt på bensin om förvärvet gjorts av,

medlemsstats ombud vid internationell organisation med säte i Sverige

och personal hos sådan organisation, om Sverige har träffat överenskom-j

melse med anna n stat eller med mellanfolklig organisation om detta.

Riksskatteverket prövar frågor om återbetalning av skatt. Riksskatteve

kets beslut får överklagas hos kammarrätten.

1056

7 § / mom.'' 1 deklaration får avdrag göras för skatt på bensin, som har

a) förvärvats för återförsälj ning eller förbrukning i egen rörelse oc h fo

vilken skattskyldighet tidigare inträtt,

b) återtagits i samband med återgång av köp,
c) förbrukats eller sålts för förbrukning för framdrivande av tåg el)

andra järnvägsfordon,

>

d) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur Sverige ell

förts till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där,

e) sålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför

till bristande betalning från köpare,

O förbrukats eller sålts för förbrukning vid pr oduktion av skatteplikt'

elektrisk kraft.

Avdrag enligt första stycket e) får göras med belopp som svarar mot

stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningsp "

Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisni

åter lämnas för skatten på de varor som betalningen avser.

' Senaste lydelse 1989: 1029.

^ Senaste lydelse 1987: 509. �ndringen i första s tycket innebär att innehållet i nu

rande punkten d) upphävs och att nuvarande punkterna e)-g) betecknas som d)

¬

background image

0101

mom. Annan än den som är registrerad får köpa in bensin utan skatt

SFS 1990:585

äl03

t avgivande av en försäkran till lev erantören att bensinen skall använ-

'Str»

s för ett sådant ändamål som avses i 1 mo m. första stycket c) eller O-

"til- E Denna lag t räder i kra ft den 1 janua ri 1991, utom såvitt avser 4 § som

''Its träder i kraft den 1 juli 1990. Riksskatteverket skall avregistrera den som

är registrerad den 1 juli 1990 och som då inte uppfyller de i 4 § angivna
förutsättningarna för registrering.

' På regeringens vägnar

Jtinlb ERIK�&SBRINK

Gunnar Skarell

fe

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.