SFS 1990:583

900583.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:583 Lag

Utkom från trycket

den 21 juni 1990

om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt;

a

utfärdad den 14 juni 1990.

a

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1957:262) om;

allmän energiskatt^

⬢' 5

dels att 3 § skall upphöra att gälla,

'

dels att 2, 2 a, 6 � 8, 10 och 24�27 §§ samt bilaga 1 till lagen skall ha

i

följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 11 a § , av följande»

lydelse.

h

2 §' Skatt utgår icke för inhemska fasta bränslen.

Skatt utgår inte heller för elektrisk kraft, som

a) framställs inom landet av producent, som förfogar över en installerad

generatorelfekt av mindre än 100 kilowatt och som inte yrkesmässi
distribuerar elektrisk kraft,

b) till lägre effekt än 50 kilowat t utan avgift levereras av producent eller-

distributör till någon, som inte stå r i intressegemens kap med producente

eller distributören,

c) framställs eller förbrukas på fartyg eller annat transportmedel,
d) nyttiggörs inom rörelse för produktion eller distribution av elektri

kraft eller bortgår till följd av förluster vid överföring, tr ansformering elle

omformning hos producent eller dis tributör,

1050

' Prop. 1989/90:) 11, SkU3I, rskr. 357.

^ Lagen omtryckt 1984:994.

' Senaste lydelse 1988:527.

¬

background image

) förbrukas i en elektrisk panna för produktion av varmluft, hetvatten

SFS 1990:583

er ånga under förutsättning att,

gipannans effekt överstiger en megawatt,

: ingen oljebaserad produktion av elektrisk kraft förekommer inom landet

v energibalansskäl under den tid som pannan utnyttjas,

värmebehovet under de tider då en elektrisk panna inte utnyttjas kan

tillgodoses på annat sätt,

mätaravläsning sker i början och slutet av den period som skattebefriel­

sen avser, och

i fråga om inköpt kraft, ett särskilt av riksskatteverket godkänt avtal har

träffats som innebär att leveransen kan avbrytas av leverantören, när så

erfordras av kraftsystemskäl, eller

f) framställs i ett reservkraftsaggregat.

2 a §⬢* Skatt utgår inte för

a) inhemskt framställd metan,

b) naturgas, som bortgår till följd av förluster vid transport eller om-

formning hos producent eller distributör,

c) stadsgas eller gasol som används för framställning av stadsgas.

6 § Skattskyldig är

1. den som inom landet producerar skattepliktigt bränsle eller förbrukar

sådant bränsle för framställning av därmed likvärdig vara,

2. den som har registrerats enligt 7 § andra stycket som återförsäljare

eller förbrukare av skattepliktigt bränsle,

3. den som för annat ändamål än som avses i 24 § återförsäljer eller

förbrukar bränsle, som förvärvats utan skatt eller med nedsatt skatt mot
försäkran enligt 26 §,

4. den som förvärvat gasol för annan användning än för drift av motor­

fordon men som an vänder gasolen för drift av motorfordon.

Den för va rs räkning skattepliktig naturgas införs till landet anses som

producent.

7 § Den som är skattskyldig enligt 6 § första stycket 1 skall vara registre­

rad hos riksskatteverket.

Den som i verksamhet som i huvudsak medför skattskyldighet enligt

lagen (1968:430) om mervärdeskatt i störr e omfattning återförsäljer eller
förbrukar skattepliktigt bränsle eller håller sådant bränsle i lager kan
registreras hos riksskatteverket som återförsäljare eller förbrukare av så­
dant bränsle.

f"

8

Skattskyldigheten inträder

I. för den som är skattskyldig enligt 6 § första stycket 1 eller 2, då

bränsle av honom levereras till köpare som inte är registrerad, eller till eget

försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller tas i

''7' anspråk för annat ändamål än försäljning.

Senaste lydelse 1987: 508. �ndringen innebär att pun kten d) upphävs.

Renaste lydelse 1987; 1200.

1051

¬

background image

SFS 1990:583

2. for den som är skattskyldig enligt 6 § första stycket 3, då brä

levereras till köpare eller tas i anspråk för annat ändamål än forsäljni

3. for den som är skattskyldig enligt 6 § första stycket 4, då bränslet

anspråk f�r drift av motorfordon, och

4. för den som upphör att vara registrerad enligt 7 §, n är registrerin

upphör, varvid skattskyldigheten omfattar det bränsle som då ingår i ha

lager.

f,

Om skattepliktigt bränsle förs in i landet av annan än den som

registrerad skall skatten betalas till tullmyndigheten. Därvid gäller tulla

(1987; 1065) och 9 kap. 4 § lagen (1984; 151) om punktskatter och pris

leringsavgifter.

10 § Skatten tas ut med i bilaga 1 angivet belopp för vikt- eller volymen­

het. 1 fall som avses i 8 § första stycket 3 tas dock skatten ut med ett belopp*

som motsvarar skillnaden mellan skatt på gasol som a nvänds f�r drift a

motorfordon och annan gasol.

För oljor får volymen räknas om till 50° C om temperaturen översti

70° C när skattskyldigheten inträder.

Till miljöklass 1 hör oljor som har ett kokintervall (destillationsin

tervall) av olika bredd mellan 180 och 300° C och som innehåller högsf

0,001 viktprocent svavel och högst 5 volymprocent aromatiska kolväten,.

Till miljöklass 2 hör till miljöklass 1 i nte hänförliga oljor som har

kokintervall (destillationsintervall) av olika bredd mellan 180 och 300°
och som innehåller högst 0,02 viktprocent svavel och högst 20 volym pro­
cent aromatiska kolväten.

Till miljöklass 3 hör övriga oljor.

't-

11 a § Distribution av elektrisk kraft anses som yrkesmässig när inkom ,

ten därav utgör skattepliktig intäkt av näringsverksamhet enligt kommun

nalskattelagen (1928; 370) eller lagen (1947; 576) om statlig inkomstska .

Som yrkesmässig distribution räknas även sådan distribution som skenj

former jämförliga med näringsverksamhet.

1052

24 § 1 deklaration som avser bränslen fär avdrag göras för skatt
bränsle som

a) i beskattat skick förvärvats för återf�rsäljning eller förbrukning i ege

rörelse,

b) återtagit i samband med återgång av köp,

c) förbrukats av eller försålts till kommunikationsföretag för band "

eller därmed likartat ändamål,

d) förbrukats eller försålts f�r förbrukning i luftfartyg eller i fartyg, nä

luftfartyget eller fartyget inte används för fritidsändamål eller annat privä

ändamål,

e) av den skattskyldige eller för han s räkning utförts ur riket eller fö.

till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där,

O förbrukats eller försålts för förbrukning f�r annat ändamål än ene

alstring,

g) förbrukats för framställning av bensin eller i bilaga 1 angivet brän

eller f� r produktion av annan skattepliktig elektrisk kraft än sådan so
avses i 25 § första stycket d).

¬

background image

^ försålts

med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför

SFS 1990:583

^till bristande betalning från köpare.

vdrag får, i den mån avdrag inte har gjorts enligt första stycket f), även

ras för kolbränslen som förbrukats eller försålts för förbrukning i metal-

fgiska processer, vari även skall anses ingå den gas- och värmeproduk-

."^hon som sker till följd av sådana processer.

⬢' Avdrag enligt första stycket h) får göras med belopp som svarar mot så

stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris.

Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall re dovisning
åter lämnas för skatten på det bränsle som betalningen avser.

GJEI

ä&t

-⬢®r:

lisi

25 §'' 1 deklaration som avser elektrisk kraft får avdrag göras för skatt på
elektrisk kraft, som

a) förbrukats av eller levererats till kommunikationsföretag för bandrift

eller därmed likartat ändamål eller överförts till annat land,

b) förbrukats eller försålts för förbrukning för annat ändamål än energi­

alstring eller för användning i om edelbart samband med sådan förbruk­

ning eller vid framstä llning av bensin eller i bilaga 1 angivet skattep liktigt
bränsle,

rö c) försålts med förlust för den redovisningsskyldige, i den mån förlusten

i'éh hänför sig till bristande betalning från förbrukare eller icke registrerad
f<m\ distributör av elektrisk kraft,

d) producerats i en kraftvärmeanläggning och förbrukats i egen indu­

striell verksamhet.

Avdrag enligt första stycket c) får göras med belopp som s varar mot så

stor del av skatten som förlusten visas utgöra av den elektriska kraftens

försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning

skall redovisning åter lämnas för skatten på den kraft som betalningen
avser.

Avdrag får även göras för skatt på bensin eller i bilaga I angivet brän sle,

som förbrukats vid produktion av skattepliktig elektrisk kraft i den mån
avdrag inte gjorts enligt första stycket d) eller 24 § första stycket g) d enna
lag eller enligt 7 § 1 mom. första stycket f) lagen (1961:372) om bensin­
skatt.

ak

it rit
ihiit

CriT;

JEI'C'

0'

26 § Annan än den som är registrerad får köpa in b ränsle eller elektrisk

kraft utan skatt eller med nedsatt skatt mot avgivande av en försäkran till
leverantören at t bränslet eller kraften skall användas för ett sådant ända­
mål som avses i 24 § första stycket c), d) eller f) eller andra stycket eller

25 § första stycket a) eller b).

27 § Skatt på bränsle skall återbetalas om förvärvet gjorts av

i 1. utländsk beskic kning eller lönat konsulat i Sverige eller så dan inter-
inationell orga nisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och

privilegier i vissa fall,

2. diplomatisk företrädare vid utländsk beskickning i Sverige och lönad

konsul vid utländskt konsulat i Sverige.

aste lydelse 1987:508.

1053

¬

background image

SFS 1990:583

�&terbetalning skall även ske för skatt på bränsle om förvärvet gjo

medlemsstats ombud vid internationell organisation med säte i S

och personal hos sådan organisation, om Sverige har träffat överen

melse med annan stat eller med mellanfolklig organisation om detta.

Riksskatteverket prövar frågor om återbetalning av skatt. Riksskatté

kets beslut får �verklagas hos kammarrätten.

"

Bilaga 1 till lagen (1957:262) om allmän energiskatt'

Förteckning över vissa bränslen lör vilka allmän energiskatt skall erläggas

Tulitaxenr

ur27.0i.

ur27.02

eller

ur27.04

ur27.10

ur27.11

ur27.11

eller

ur 38.23

Bränsle

Skattesats

Kolbränslen

230 kr. pe r ton J-,

Fotogen med tillsat s som möjliggör drift

i)

av snabbgående dieselmotorer, motor-

brännoljor och eldningsoljor tillhöriga

^

miljöklass!

190 kr. perm'

miljöklass 2

390 kr. pert m'

miljöklass 3

540 kr. per m'

Naturgas

175 kr. per

1000m'

i

Gasol som används för

a) drift av motorfordon

85 öre per liter V

b) annat ändamål än drift av motorfor­

don

105 kr. p er ton

Denna lag träder i kraft den 1 j anuari 1991, utom såvitt avser 7 § so

träder i kraft den 1 juli 1990. Riksskatteverket skall avregistrera den
är registrerad den 1 ju li 1990 och som då inte uppfyller de i 7 § angivna

förutsättningarna för registrering.

^

På regeringens vägnar

ERIK�&SBRINK

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

1054

' Senaste lydelse 1989:475.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.