SFS 1991:837

910837.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:837

om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt;

Utkom från trycket

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2, 24 och 25 §§ lagen (1957:262)

om allmän energiskatt^ skall ha följande lydelse.

2

Skatt utgår icke för inhemska fasta bränslen.

Skatt utgår inte heller för elektrisk kraft, som
a) framställs inom landet av producent, som förfogar över en installerad

generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt och som inte yrkesmässigt

distribuerar elektrisk kraft,

b) till lägre effekt än 50 kilowatt utan avgift levereras av producent eller

distributör till någon, som inte står i intressegemenskap med producenten

eller distributören,

c) framställs eller förbrukas på fartyg eller annat transportmedel,

d) nyttiggörs inom rörelse för produktion eller distribution av elek trisk

kraft eller bortgår till följd av förluster vid överföring, transformering eller

omformning hos producent eller distributör, eller

e) framställs i ett reservkraftsaggregat.

24 §" 1 deklaration som avser bränslen får avdrag göras för skatt på

bränsle som

a) i beskattat skick förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i egen

rörelse,

b) återtagits i samband med å tergång av köp,

c) förbrukats av eller försålts till kommunikationsföretag för bandrift

eller därmed likartat ändamål,

d) förbrukats eller försålts för förbrukning i l uftfartyg eller i fart yg, när

luftfartyget eller fartyget inte används för fritidsändamål eller annat privat
ändaihål.

den 24 juni I99I

' Prop. 1990/91:88, SkU26, rskr. 375.

\

^ Lagen omtryckt 1984:994,

il

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:272.

|

' Senaste lydelse 1990; 583.

> ij

Senaste lydelse 1990:583.

1441

I

46-SFS 1991

¬

background image

SFS 1991:837

e) av den skattskyldige eller for hans räkning utförts ur riket eller förts ,

till svensk frihamn for annat ändamål än att förbrukas där,

O förbrukats eller försålts for förbrukning for annat ändamål än energi­

alstring,

g) förbrukats for framställning av bensin eller i bilaga 1 angivet bränsle

eller för produktion av annan skattepliktig elektrisk kraft än sådan som
avses i 25 § första st ycket d),

h) förbrukats för produktion av värme vid samtidig produktion av

värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftv ärmeanläggning,

i) försålts med forlust for den skattskyldige, i den mån forlusten hänför

sig till bristande betalning från köpare.

Avdrag får, i den mån avdrag inte har gjorts enligt första stycket O, även

göras för kolbränslen som förbrukats eller försålts f�r förbrukning i metal­

lurgiska processer, vari även skall anses ingå d en gas- och värmeproduk­
tion som sker till följd av sådana processer.

Avdrag enligt fö rsta stycket i) får göras med belopp som svarar mot så

stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris.

Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning

åter lämnas f�r skatten på det bränsle som betalningen avser.

25 §' I deklaration som avser elektrisk kraft får avdrag göras f�r skatt på
elektrisk kraft, som

a) förbrukats av eller levererats till kommunikationsföretag for bandrift

eller därmed likartat ändamål eller överförts till annat land,

b) förbrukats eller försålts f�r förbrukning for annat ändamål än energi­

alstring eller för användning i o medelbart samband med sådan förbruk­

ning eller vid framställning av bensin eller i bilaga 1 angivet skattepliktigt
bränsle,

c) försålts med förlust for den redovisningsskyldige, i den mån förlusten

hänför sig till bristande betalning från förbrukare eller icke registrerad

distributör av elektrisk kraft,

d) producerats i en kraftvärmeanläggning och förbrukats i egen industri­

ell verksamhet.

Avdrag enligt första stycket c) får göras med belopp som svarar mot så

stor del av skatten som förlusten visas utgöra av den elektriska kraftens
försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning

skall redovisning åter lämnas för skatten på den kraft som betalningen
avser.

Avdrag får även göras för skatt på bensin eller i bilaga 1 angivet bränsle,

som förbrukats vid produktion av skattepliktig elektrisk kraft i den mån
avdrag inte gjorts enligt första stycket d) eller 24 § första stycket g) denna
lag eller enligt 7 § 1 m om. första stycket O lagen (1961:372) om bensin­

skatt.

Avdrag får även göras f�r skatt på bensin eller i bilaga 1 angivet bränsle,

som förbrukats vid produktion av sådan värme som avses i 7 § 1 mom.
första stycket h) lagen (1962: 372) om bensinskatt eller 24 § första stycket

1442

' Senaste lydelse 1990:583.

¬

background image

h) av den som inte kan medges registrering som skattskyldig förbrukare av

SFS 1991:837

bensin eller i b ilaga 1 angivet bränsle.

Denna lag träder i kr aft den 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Gunnar Skarell

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.